1. Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům

„...digitální informace se používáním neopotřebovávají a vytváření dalších kopií digitalizovaného materiálu je extrémně levné,“ píší Brynjolfsson a McAfee. To platí i pro elektronické vzdělávací zdroje, na rozdíl třeba od papírových učebnic. Nikomu, kdo má zájem, by tedy nemělo nic bránit je využít.

1.1 Otevřené vzdělávací zdroje

Jistou překážkou je licencování zdrojů, které v současnosti mnohdy znemožňuje legální využití potřebných zdrojů. Ochrana duševního vlastnictví tedy v této situaci spíše škodí. Možným řešením je využít pro vzdělávací zdroje otevřenou licenci, která neomezuje šíření, nebo dokonce ani úpravy díla. Příkladem otevřených licencí jsou Creative Commons.

1.1.1 Legislativně zajistit, aby orgány státní moci při tvorbě vzdělávacích materiálů apod. využily otevřené licence

Termín:  Průběžně (původně 2015  následně konec roku 2016)

Stav: MŠMT informovalo o vzniku Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Ten byl předložen k veřejné diskuzi. K dokumentu byla zajištěna i souhlasná stanoviska právníků. V červnu 2016 byl dokument předán k dispozici Odboru koordinace evropských politik při ÚV ČR pro využití v dalších OP.

J. Fidrmuc (MŠMT) ve svém vystoupení Vzdělávání 4.0 (video, čas 17.20na celostátní konferenci Počítač ve škole informoval, že součástí každého právního aktu MŠMT s příjemcem dotace, bude podmínka, že všechny vzdělávací digitální materiály budou zveřejněny pod otevřenou licencí (stanovena licence Creative Commons). Budou preferovány její dva nejotevřenější typy. V říjnu 2017 by měla být zveřejněna nová pravidla pro čerpání prostředků v rámci OP VVV (i dalších rozvojových a dotačních projektů), kde bude již zapracována tato podmínka pro digitální materiály. Bude se hledat podpora i v dalších operačních programech (např. MPSV).

Hodnocení: Autorskoprávní otázky legislativního obsahu jsou tedy nadále řešeny v rámci mezirezortní pracovní skupiny k autorskému právu (původní termín 2015 změněn na průběžně). Zde je potřeba sledovat i navrhované změny autorského práva v EU, především představený návrhu Komise pro Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. (Zdroje: Stanovisko Creative Commons ČR k Návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a z poslední doby pak Clear statement from educational sector: we need a better copyright reform).

Pozitivním sdělením je využití licence Creative Commons a podmínky zveřejňování vzdělávacích materiálů pod touto otevřenou licencí v operačních programech a jejich výzvách.

1.1.2 Zajistit, aby materiály financované z evropských fondů byly dostupné např. pod Creative Commons

  • Jedná se výstupy projektů v rámci OP VVV a dalších budoucích operačních programů.
  • Dále bude platit povinnost vytvoření metadatových popisků a zavedení zdrojů do příslušných databází (viz následující opatření).
Termín: 31. 12. 2017, průběžně (původně 2015 → konec roku 2016)

Stav: V roce 2016 na konferenci Počítač ve škole měl vystoupení J. Fidrmuc (cca v 11.00) ve kterém informoval, že: "Součástí každé výzvy a součástí právnických aktů o přidělení dotace, bude vždy závazek, že veškeré materiály vytvořené v rámci  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 budou otevřeny takzvanými otevřenými licencemi a opatřeny metadatovými popiskami." Od té doby byl také vypracován Standard digitálních vzdělávacích zdrojů. Přesně po roce na stejné konferenci (Počítač ve škole 2017) opět J. Fidrmuc  informoval (video, čas 17.20o pokroku v této oblasti, licence CC se začínají/začnou využívat.

Hodnocení: Zde vidím dílčí pokrok i přes opětovný posun termínu. Zahájen projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který má některé aktivity související s tímto opatřením realizovat (1.2)Doporučení využívání otevřených licencí CC se začíná zavádět do některých projektů OP VVV a následně bude implementováno i do obecných pravidel pro ostatní. 

Jsou zpracovánaKritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů“. Stanovují požadavky tematicky rozdělené do tří oblastí. Každá oblast sleduje jiný cíl: Autorskoprávní požadavky, Technické požadavky a Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktikuTato kritéria jsou součástí specifických pravidel zatím jen ve vybraných výzvách OP VVV v PO3. Přesto dle předchozích uvedených informací se má změnit i pro ostatní.

1.2 Recenzní systém pro hodnocení otevřených vzdělávacích zdrojů

1.2.1 Rozvinout Metodický portál RVP.CZ, aby fungoval jako recenzní systém

Druhou důležitou překážkou je složité vyhledávání ve velkém množství neuspořádaných elektronických zdrojů rozličné kvality. Řešením je on-line databáze zdrojů a jejich hodnocení (tzv. reputační systém). Takový nástroj zároveň podporuje učící se komunity a jejich síťování. Na obdobných principech bude vytvořena databáze vzdělávacích nabídek pro učitele.

Termín: 31. 12. 2018 (původně 2015 → konec roku 2017)

Stav: Ve vystoupení J. Fidrmuce na konferenci Počítač ve škole 2016 (cca v 12.15) zaznělo, že: "V rámci IPs Podpora učitele (systémový projekt NUV) bude na Metodickém portálu RVP.cz zaveden reputační systém." Tuto informaci zopakoval (video, čas 19.40) i po roce na konferenci Počítač ve škole 2017: "Reputační systém na webu RVP.cz bude obohacen o vyhledávání vzdělávacích materiálů díky jejich popiskům a přibude i hodnocení materiálů."

Na přípravě reputačního systému začala pracovat interní pracovní skupina IPs OP VVV v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Cílem je provázání budoucí databáze výstupů OP VVV s reputačním systémem.

Hodnocení:  I zde došlo k úpravě termínu plnění (původně 2015 → konec roku 2017 → 31. 12. 2018). Zdůvodněním je pozdější zahájení IPs OP VVV Podpora práce učitelů jehož součástí má být rozšíření Metodického portálu RVP.CZ o reputační systém. I přes značné časové zpoždění se dá očekávat, že díky nastartování projektu PPUČ, se i tato aktivita začne postupně realizovat. 

1.2.2 Zajistit strukturovaný popis digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků a jejich zařazení do reputačního systému.

Strukturovaný popis (metadata) umožní následné vyhledávání v reputačním systému podle rozličných kritérií.

Termín: průběžně

Stav: Viz informace u 1.1.2 a 1.2.1.

1.2.3 Modernizovat on-line katalog akreditovaného DVPP, rozšířit jej o hodnocení účastníky.

Termín: 31. 12. 2018 (původně 2015 → konec roku 2016)

Stav: Dle vystoupení J. Fidrmuce na konferenci Počítač ve škole 2016 (cca v 12.40): "V rámci projektu UNIV3 vznikl systém Akredis (ten je nutné ještě dokončit a uvést do provozu, https://akredis.msmt.cz). Centralizovaná online nabídka DVPP, má být rozšířen o hodnocení účastníky." Uplynul rok a tento uvedený systém nicméně žádné vzdělávací příležitosti nenabízí, natož jejich hodnocení účastníky.

Hodnocení: V tomto opatření se situace od počátku stále nezměnila, jen se posouvá termín (původně 2015 → konec roku 2016 → nově 31. 12. 2018). Je tedy otázkou, za jak dlouho si budou moci učitelé na jeho základě moci volit kvalitní kurzy. Text vždy uvádí že: Bylo rozhodnuto modernizovat IS “Akredis“ (https://akredis.msmt.cz/), který byl vytvořen v rámci IPN OP VK -UNIV 3 a je nyní využíván pro oblast DV (rekvalifikace).

1.2.4 Revidovat schvalování doložek učebnic s ohledem na moderní trendy.

Jedná se o Směrnici k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č. j. MSMT-34616/2013).

Termín: Průběžně (konec roku 2015)

Stav: MŠMT dospělo k tomu, že digitální učebnice budou dostávat doložky podle stávající směrnice kromě těch, které mají charakter programu. Ty jsou učebními pomůckami, kterým se doložky neudělují. 

Hodnocení:

Zde aktuální situace není zcela jasná. Dříve uváděno že splněno, nyní uvedeno ve zprávě, že opatření v SDV zůstává bez termínu, průběžně bude hodnoceno, zda současná úprava Směrnice stále vyhovuje.

Aktuálně se uvádí: Současná podoba Směrnice MŠMT (č. j. MSMT-34616/2013) je využitelná i pro udělování schvalovacích doložek současným digitálním učebnicím. V případě dalšího vývoje digitálních učebnic bude Směrnice MŠMT prověřena.


Sledování tohoto opatření garantuje Martin Lána.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!