2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků

Pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení je třeba vytvořit podmínky: propojit různé formy vzdělávání, vytvořit potřebné vzdělávací materiály a především aktualizovat „osnovy“, které se z hlediska digitálních technologií a informatiky nezměnily od roku 2004.

Poznámka:
Na základních a středních školách se již několik let neučí podle tradičních osnov. Místo nich máme tzv. dvoustupňové kurikulum. Je stanoven Rámcový vzdělávací program (RVP), jenž uvádí povinné výstupy daných období (např. co má žák umět na konci 9. třídy). Na základě RVP pak školy samy sestavují své školní vzdělávací programy (ŠVP), kde stanovené vzdělávací cíle a učivo rozdělí podle vlastní koncepce - někde se osvědčilo propojení dějepisu s literaturou, někde využívají projektové dny, různé školy kladou důraz na různá témata atd.


Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků má zajistit 6 aktivit ve 4 opatřeních. Celý proces popisuje shrnující článek Ondřeje Neumajera.

2.1 Nastavit systém pravidelných (ne nutně častých) aktualizací RVP

Termín: Konec roku 2016
Stav: Porada vedení MŠMT schválila materiál s návrhem cyklických revizí. Dosud ale nebyly zveřejněny žádné bližší informace (např. jak často budou revize probíhat, na základě jakých vstupů, kdo bude zodpovídat za jejich realizaci, jak bude řízeno zavádění nových verzí RVP do praxe atp.).
Navazujícím úkolem je do konce roku 2019 konkretizovat způsob aktualizace RVP v oblasti informatiky a digitální gramotnosti. Z uvedeného termínu zároveň jasně plyne, že MŠMT ve skutečnosti nepočítá se zavedením revidovaných RVP v roce 2017 (viz aktivity 2.2.1 a 2.3.1 níže).

2.2 Digitální gramotnosti v kurikulu

Realizaci tohoto opatření musí doprovázet opatření na podporu učitelů 3.2 a dále opatření 6.4.

2.2.1 Aktualizovat RVP, zdůraznit digitální gramotnost (napříč předměty)

V souladu s úpravami je nutno aktualizovat i navázané dokumenty, např. standardy (ty podrobně určují, co konkrétně mají žáci zvládnout).
Termín: Konec roku 2017
Stav: Práce na inovaci RVP byly zahájeny. Pracovní skupina se chystá průběžně informovat veřejnost, což si zasluhuje ocenění. Podrobnější informace nejsou známy. Již nyní je ale zřejmé, že termín (konec roku 2017) nelze při zajištění potřebné kvality (vč. např. veřejné diskuze nad novým obsahem, pilotáže na vybraných školách, zaškolení učitelů) dodržet. 

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující modernizovaný vzdělávací obsah

Termín: Konec roku 2017
Stav: Aktivita neprobíhá. MŠMT nicméně tvorbu materiálů připravuje v rámci projektů z evropských fondů, které budou realizovat pedagogické fakulty. Z nastavených projektových termínů je zřejmé, že do konce roku 2017 materiály nemohou vzniknout.

2.3 Informatické myšlení v kurikulu

Realizaci tohoto opatření musí doprovázet opatření na podporu učitelů 3.2.

2.2.1 Aktualizovat oblast ICT v RVP, zapracovat informatiku a informatické myšlení

Termín: Konec roku 2017
Stav: Práce na inovaci RVP byly zahájeny. Pracovní skupina se chystá průběžně informovat veřejnost, což si zasluhuje ocenění. Podrobnější informace nejsou známy. Již nyní je ale zřejmé, že termín (konec roku 2017) nelze při zajištění potřebné kvality (vč. např. veřejné diskuze nad novým obsahem, pilotáže na vybraných školách, zaškolení učitelů) dodržet. 

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující výuku informatiky

Termín: Konec roku 2017
Stav: Aktivita neprobíhá. MŠMT nicméně tvorbu materiálů připravuje v rámci projektů z evropských fondů, které budou realizovat pedagogické fakulty. Z nastavených projektových termínů je zřejmé, že do konce roku 2017 materiály nemohou vzniknout.

2.4 Propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení

Opatření realizují neziskové organizace či jednotlivci s finanční podporou z MŠMT, resp. z operačních programů.
Termín: Průběžně
Stav: Aktivita se postupně rozběhla, aktuálně prostřednictvím podpory nadaných žáků základních a středních škol a podpory informačních center pro mládež. MŠMT bude propojování formálního a neformálního vzdělávání podporovat také prostřednictvím OP VVV (v projektu Budování kapacit II a v tzv. šablonách pro střediska volného času).

Sledování tohoto opatření garantuje Dan Lessner.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!