4. Budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury

Digitální infrastrukturu vnímejme jako vzájemně propojené digitální technologie, které vytváří celek vyžadující jednoznačně vymezenou údržbu. Rozvoj digitální infrastruktury ve školském prostředí prochází od 90.let 20.století srovnatelnou dynamikou jako v ostatních sférách společnosti. Proto již nemůžeme hovořit o „školních počítačových sítích“ — již několik desetiletí neřešíme pouze propojení školních počítačů. Přitom stále není nastavena systémová podpora správy, natož obměny ICT. Na neudržitelnost současné situace dlouhodobě poukazuje i profesní asociace Jednota školských informatiků.


Opatření 4.1: Financování infrastruktury

Má-li být digitální vzdělávací infrastruktura efektivně využívána a rozvíjena, musí být zajištěno predikovatelné financování.

V roce 2020 tedy bude standardem, aby školy a školská zařízení disponovaly pravidelným přísunem finančních prostředků, které jim umožňují zajistit nejen provoz, ale i plánovat obnovu a rozvoj digitální infrastruktury. 
Digitální infrastruktura díky tomu bude využívána nejen pro informatické předměty, ale pro samozřejmou podporu výuky všech vzdělávacích oblastí.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

4.1.1 Financování školní digitální infrastruktury

Úplný popis: MŠMT bude vytvářet podmínky pro predikovatelné financování škol ze státního rozpočtu, operačních programů MŠMT, operačních programů dalších resortů, které školy využívají pro oblast infrastruktury, a připraví dokument, z jakých zdrojů by školy mohly čerpat finanční prostředky pro zajištění udržitelného financování.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně (původní termín konec roku 2015 a průběžně)
Zdroje: státní rozpočet, další OP

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak z průběžného plnění SDV zveřejněného MŠMT se oproti předchozím zprávám MŠMT vytratila informace o existenci pracovní skupiny a závazku vypracovat metodický dokument pro ředitele. Popsaný stav plnění však dokládá, že se danou otázkou MŠMT zaobírá. To nic nemění na skutečnosti, že stav zůstává v Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV.


Opatření 4.2: Připojení k internetu

Propojení školní digitální infrastruktury s ostatními sítěmi (primárně Internetem) musí v každém roce odpovídat běžnému celorepublikovému standardu. 

V roce 2020 tedy bude standardem, že každá škola a školské zařízení je připojena k vysokorychlostnímu internetu umožňujícímu současné využívání internetu všemi žáky a učiteli. 
Podpora je přednostně zaměřena na lokality, ve kterých je kvalitní vysokorychlostní přístup k internetu v jinde běžných cenových možnostech problematický (zejm. periferní oblasti).

Opatření obsahuje dvě aktivity:

4.2.1 Průzkum

Úplný popis: Průzkum nabídky, stavu připojení a potřeb škol a školských zařízení ve spolupráci s kraji a jinými resorty.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2017
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak z průběžného plnění SDV zveřejněného MŠMT vyplývá, ČŠI realizuje tematické šetření, jehož součástí bude i příslušný průzkum. Jakmile bude zveřejněna zpráva ČŠI, sladíme naše hodnocení s MŠMT na stav Plnění aktivity probíhá dle plánu

4.2.2 Budování vysokorychlostní sítě

Úplný popis: Podpořit ve spolupráci s kraji budování sítí (zejm. v bílých a šedých oblastech), ke kterým mohou být vysokorychlostně připojeny i školy a školská zařízení.
Realizuje: MŠMT, MK, MMR, MPO, ČTÚ
Termín: Konec roku 2017
Zdroje: OP VVV, další OP

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak z vyhlášených výzev č. 32, č. 33, č.46 a č.47 v rámci IROP vyplývá, regionální školství bude mít příležitosti připravit svou školní digitální infrastrukturu pro vysokorychlostní připojení. Existuje však riziko, že tato iniciativa není dostatečně podpořena vstupními analytickými daty, jež jsou předmětem aktivity 4.2.1. Navíc z průběžného plnění SDV zveřejněného MŠMT vyplývá, že jsou činěny další přípravné kroky.


4.3 Správa digitální infrastruktury

Efektivní správa školní digitální infrastruktury (interně či jako služba) dává možnost pedagogickým pracovníkům soustředit se na pedagogický proces.

V roce 2020 tedy bude standardem, že správa digitální infrastruktury je na školách profesionálně zajištěna obdobně, jako tomu je v jiných veřejných a státních institucích.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

4.3.1 Náklady na správu digitální infrastruktury

Úplný popis: Nastavení způsobu (normativní či nákladové parametrizované řešení), jakým se budou vypočítávat nároky škol na financování správy jejich digitální infrastruktury
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2016 (původní termín konec roku 2015)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Průběžná zpráva MŠMT víceméně komentuje situaci, že je v kompetenci ředitele, zda využije financování nepedagogických pracovníků i pro správu sítě. 
Za nadějné lze považovat pravděpodobnou snahu MŠMT spojit tuto problematiku se změnou financování pedagogických pracovníků. To nic nemění na ponechání stavu Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV.

4.3.2 Integrace správy digitální infrastruktury do reformy financování regionálního školství

Úplný popis: Novelizace Školského zákona s cílem umožnit školám čerpání finančních prostředků státu také tehdy, zajišťují-li si správu digitální infrastruktury u jiné fyzické nebo právnické osoby. Financování správy digitální infrastruktury ve školách bude integrováno do reformy financování regionálního školství.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2016
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Průběžná zpráva MŠMT propojuje víceméně plnění této aktivity s aktivitou 4.3.1. Tudíž není důvod měnit stav, který je na Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV


Sledování tohoto opatření garantuje David Hawiger.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!

Poznámky:

U SDV zužujeme digitální infrastrukturu na případy, kdy jsou tyto technologie využívány školami či školskými zařízeními, definovanými zákonem 561/2004 Sb., konkrétně §8.