5. Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků

Zavádění inovací do vzdělávání nelze odůvodnit jen tím, že jde o inovace, dokonce ani když se jedná o moderní technologie. Ke správnému rozhodnutí jsou potřeba relevantní informace, ať už jde o rozhodnutí učitele, ICT metodika nebo ministerstva školství. Proto je nutno jednak systematicky sledovat skutečný stav využití digitálních technologií ve výuce, rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení, a zároveň podporovat výzkum a hledat tak nejvhodnější další postup.

V současné době jsou tyto potřeby plněny nedostatečně. Zjišťování stavu je mělké, zaměřuje se např. na počet hodin s využitím technologií, počet použitých zařízení, ale zřídka kdy na konkrétní výukové cíle, aktivity a jejich výsledky. Pedagogický výzkum v této oblasti je teprve na startu (viz str. 159 knihy).

To má pomoci změnit 8 aktivit v 5 opatřeních:

5.1 Spolupráce při vývoji a šíření inovací ve vzdělávání

Cílem opatření je zajistit, aby veřejný, soukromý a neziskový sektor vytvářely projekty podporující využívání digitálních technologií a inovací ve vzdělávání, které jsou pilotně ověřovány a výsledky dále sdíleny. Cílem je také vytvářet nové vztahy a propojení mezi studujícími, stávajícími vzdělávacími institucemi, novými poskytovateli vzdělávání, investory a inovátory. Výsledky projektů mají být veřejně dostupné.

5.1.1 Podpořit vznik inkubátorů inovací, organizovat pobídky (soutěže, přehlídky atp.) odměňující nejlepší řešení

Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Nelze sice zatím hovořit o inkubátoru, probíhají nicméně soutěže (např. SOČ, DOMINO).

5.1.2 Podpořit spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti při vývoji inovací, při zajišťování výuky inovovaných oborů apod.

Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Aktivita je realizována především prostřednictvím evropských projektů.

5.1.3 Vznik platformy, resp. programu partnerské spolupráce pro výměnu zkušeností mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti digitálních kompetencí

Cílem je vytvoření obdoby Grand Coalition for Digital Jobs pro setkávání zástupců vzdělávání a trhu práce, pro výměnu zkušeností v oblasti rozvoje digitální gramotnosti občanů.
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Česká národní koalice pro digitální pracovní místa byla zřízena před koncem roku 2016.

5.2 Pedagogický výzkum v oblasti využívání digitálních technologií

Cílem je vytvoření podmínek (systémových, finančních, organizačních, evaluačních) pro posílení a stabilizaci výzkumu v oblasti využívání digitálních technologií. Pedagogický výzkum bude začleněn do celostátního systému hodnocení výzkumu a vývoje.

5.2.1 Vytvořit mechanismus k zadávání výzkumů

 • Jedná se o výzkum využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, studentů a občanů.
 • Výzkumné zakázky budou přidělovány na základě otevřené soutěže výzkumných organizací.
 • Podpora dosud méně používaných výzkumných metod (např. akční výzkum).
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Mechanismus existuje, nyní zbývá začít výzkumy zadávat.

5.2.2 Vytvořit mechanismy podpory (i mezinárodní) spolupráce

 • Protiváha mechanismu konkurence (viz předchozí aktivitu).
 • Např. finanční podpora propojení výzkumných a vzdělávacích institucí, nebo koordinace výzkumu prostřednictvím zastřešující „virtuální“ instituce.
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Do zadání výzkumných úkolů jsou přidávány požadavky na spolupráci různých institucí.

5.3 Sledování využití digitálních technologií ve vzdělávání

5.3.1 Zjišťovat a vyhodnocovat data o využití digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti ve školách

 • Útvary zodpovědné za zjišťování dat a informací ve spolupráci s gesčním útvarem (viz opatření 6.1) navrhnou vhodnou strukturu dat.
 • Sběr dat povede jen k minimálnímu zatížení škol.
 • Budou sledovány podmínky, průběh a výsledky integrace digitálních technologií, rozvoje digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků.
 • Výsledné zprávy budou zveřejňovány k dalším analýzám včetně anonymizovaných dat (podobně jako v Katalogu otevřených dat).
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Struktura dat je hotová, chystá se zjišťování a vyhodnocování.

5.4 Informační a poznatková základna v oblasti využívání digitálních technologií

5.4.1 Prostřednictvím veřejné on-line databáze zajistit dostupnost informací o využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení

 • Databáze bude obsahovat veškeré odborné informace získané empirickým výzkumem jak v rámci ČR, tak v rámci mezinárodních šetření a bude propojena s dalšími relevantními datovými zdroji (IEA, OECD, Eurostat, ČSÚ, MŠMT, ČŠI, DZS aj.).
 • Databáze bude využívat v co největší míře již existující zdroje dat či informace o výzkumech (např. RIV, ČSÚ).
 • Nebude znamenat zásadní nárůst administrativy ani pro školy, ani pro výzkumníky.
Termín: Konec roku 2017

5.5 Připrava podmínek pro využití velkých dat ve školství

5.5.1 Připravit návrh legislativního opatření pro ochranu osobních údajů žáků.

 • Stanovená pravidla budou povinná pro všechny systémy kontroly, sledování a řízení on-line výukových aktivit používané v rámci školní výuky.
 • Výukové výsledky žáků nesmí být předávány třetím stranám.
 • Výsledky analýz dat budou přístupné pouze uživatelům, školám, zřizovatelům a výzkumu budou poskytnuta výhradně anonymizované.
Termín: Konec roku 2017
Stav: MŠMT připravuje legislativní návrhy a projednává je s příslušnými odděleními, využití velkých dat ve vzdělávání podrobněji analyzuje.

Sledování tohoto opatření garantuje Dan Lessner.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!