6. Systém podporující školy v integraci digitálních technologií

Tento soubor různorodých opatření se zaměřuje na řízení procesu integrace technologií, nikoliv na integraci samotnou. Předchozí zkušenosti ukazují, že opominutí takových opatření by značně snížilo pravděpodobnost úspěchu celé Strategie digitálního vzdělávání.

Obecné shrnutí garanta k poslednímu hodnocení ze dne 17.5.2019:

Při hodnocení plnění SDV v roce 2017 MŠMT v rámci své metodiky sledování posunu identifikovalo sedm pokroků a tři omezené pokroky. Hodnocení roku 2018 již MŠMT identifikuje jednu aktivitu za splněnou, čtyři významné pokroky a pět pokroků. 

Tento pozitivní posun bezesporu odráží dění, které se v roce 2018 událo. Tento pozitivní trend je spjat především se systémovými a koncepčními projekty OP VVV. Lze tudíž oprávněně očekávat, že při vynaložených prostředcích má docházet k posunům. 

Zároveň je však nutné upozornit, že je předčasné uvažovat o významném pokroku či splnění daných aktivit. Nelze totiž zatím dokládat, že aktivity naplňují cíle daného směru intervence či dokonce nastavené strategické cíle celé SDV.


6.1 Koordinace podpory digitálního vzdělávání

Má-li být řízení veškerých procesů efektivní musí existovat koordinační centrum, které bude aktivity probíhající v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání monitorovat, vyhodnocovat a koordinovat.

V roce 2020 tedy bude stanovena zodpovědnost za realizaci strategie a koordinaci aktivit včetně stanovení potřebných pravomocí. Existuje on-line veřejně dostupný a průběžně aktualizovaný přehled aktivit, které MŠMT a OPŘO v dané problematice realizují.
Digitální strategie je monitorována, pravidelně vyhodnocována, upravována tak, aby zohledňovala aktuální situaci a důležité trendy v digitálních technologiích ovlivňující vzdělávání.

Opatření obsahuje tři aktivity:

6.1.1 Útvar zodpovědný za SDV

Úplný popis: Vznik gesčního útvaru zodpovědného za realizaci a koordinaci aktivit Strategie digitálního vzdělávání.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Průběžně
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Od roku 2016 pracuje při MŠMT gesční útvar, který se snaží koordinovat implementaci SDV. 
Plnění této aktivity je spíše úspěšné. Existenci koordinační skupiny lze považovat za splnění této aktivity z pohledu kvantitativního ukazatele. Kvalita práce koordinační skupiny je však diskutabilní. Otázkou je, s jakými pravomocemi jednotliví členové disponují a nakolik mohou ovlivnit procesy vedoucí k úspěšné implementaci.

6.1.2 Monitorování a zveřejňování hlavních aktivit SDV

Úplný popis: Monitoring hlavních aktivit Strategie digitálního vzdělávání, zveřejnění on-line jejich přehledu a iniciace pravidelného setkávání zainteresovaných pracovníků MŠMT, OPŘO, expertů a zástupců dalších resortů pro meziresortní koordinaci problematiky digitálního vzdělávání.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2015, průběžně
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Poslední zpráva o plnění SDV se odkazuje na soupis informací, které mají většinou charakter PR stručných sdělení bez velké přidané informační hodnoty (nezřídka lze příslušné informace získat z jiných zdrojů). Zástupci  cílových skupin širší pedagogické veřejnosti by určitě uvítali způsob reflektování činnosti zainteresovaných pracovníků.
Plnění této aktivity je spíše neúspěšné. Nelze totiž opomenout fakt, že oproti dřívějším zvyklostem jsou zprávy o plnění SDV vydávány pouze jedenkrát ročně a v tomto roce došlo k jejímu zveřejnění až na počátku druhého kvartálu.

6.1.3 Metodické vedení ICT metodiků na úrovni kraje

Úplný popis: Zajištění metodického vedení ICT metodiků na úrovni kraje, příp. ORP (viz opatření 6.6)
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2018 (původní termín konec roku 2016)
Zdroje: OP VVV, státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak samotná poslední zpráva o plnění SDV zdůrazňuje, v roce 2018 došlo k výraznému posunu, protože na podzim roku 2018 vznikla síť krajských ICT metodiků a sítě metodických kabinetů pro informatiku a ICT. Zároveň v rámci místního akčního plánování mají v regionech působit odborníci na ICT, kteří mohou plnit roli regionálních ICT metodiků.  Zároveň je však nutné poznamenat, že v obou případech se implementace opírá o projekty z OP VVV.
I přes pozitivní posun úspěšnost plnění této aktivity nelze posoudit. Prozatím totiž nelze vyhodnocovat praktické dopady vznikající sítě krajských a regionálních ICT metodiků a sítě metodických kabinetů. 


6.2 Rozvoj a aktualizace nástroje Profil Škola21, zavedení nového nástroje Profil Učitel21

Profil Škola21 je nástrojem pro sledování a řízení integrace digitálních technologií do výuky a života školy. Stanoví sadu ukazatelů, v nichž se školy hodnotí, a umožňuje jim tak strukturované rozhodování o dalších krocích. Na obdobných principech může fungovat i model Profil Učitel21, který se zabývá integrací digitálních technologií do práce učitele, rozvojem jeho dovedností a kompetencí v této oblasti.

V roce 2020 bude standardem, že škola využívá Profil Škola21 a existuje difuzní model integrace digitálních technologií do práce učitele, který je ve formě on-line aplikace zdarma dostupný k využití všem pedagogickým pracovníkům na Metodickém portálu RVP.CZ.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

6.2.1 Profil Učitel21

Úplný popis: Tvorba difuzního modelu učitele v podmínkách českých škol na základě standardu digitálních kompetencí učitele (viz opatření 3.1), jeho ověření na pilotních školách, návrh a tvorba on-line aplikace, její umístění do prostředí Metodického portálu RVP.CZ, kde bude společně s Profilem Škola21 provozována. Poskytování informací o Profilu Učitel21, příprava metodické podpory pro užívání nástroje.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2019 (původní termín konec roku 2018)
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Napojení na iniciativy Evropské komise v souvislosti s konceptem DigComp mělo v roce 2018 první hmatatelné výstupy, které mohou být užitečné pro pedagogické pracovníky, vedení škol a v neposlední řadě i zřizovatele. Prozatím však nejsou dostupné žádné informace o podobě on-line aplikace, jejím pilotním nasazení a způsobu integrace do Metodického portálu RVP.cz včetně jeho případného propojení s nástrojem Profil Učitele21.
Plnění této aktivity je spíše úspěšné. Nicméně důležité budou navazující kroky, zpřístupněním vhodného evaluačního nástroje počínaje přes podporu při jeho využívání v regionech, až po jeho efektivní využívání.

6.2.2 Další rozvoj Profilu Škola21

Úplný popis: Revize, aktualizace a další rozvoj nástroje strategického řízení rozvoje školy v oblasti digitálních technologií Profil Škola21.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2019 (původní termín konec roku 2018)
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Napojení na iniciativy Evropské komise v souvislosti s konceptem DigComp mělo v roce 2018 první dílčí výstupy. Nejsou však k dispozici žádné výstupy, které lze propojit s plněním této aktivity. Samotný nástroj Profil Škola21 nedoznává žádných změn a projekt PPUČ ani neinformuje o tom, že by to bylo součástí jeho předpokládaných výstupů.
Plnění této aktivity je spíše neúspěšné. Ve sledovaném období došlo pouze k jednomu znatelnějšímu posunu, který souvisí s navázáním komunikace s Evropskou komisí.


6.3 Podpora ICT metodiků a jejich práce

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • revidovat standard studia ICT metodiků;
 • iniciovat uznávání kvalifikací složením zkoušky bez absolvování studia dle NSK (NÚV), zřízení ověřovacího standardu pro tuto funkci;
 • navázat na Profil Škola21, případně Profil Učitel21 (viz opatření 6.2);
 • podpořit nabídku vzdělávacích programů pro ICT koordinátory/metodiky;
 • sjednotit terminologii ICT metodik/koordinátor (upravit legislativu);
 • uskutečnit doporučení a opatření, která vznikla jako výstupy z projektů IPn NSK a IPo Profesionál;
 • vyhodnotit podporu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zejm. výzvy č. 51) v této oblasti.

V roce 2020 bude standardem, že:

 • ICT koordinátor, resp. ICT metodik je klíčovou a fungující pozicí v procesu integrace technologií do života školy v naprosté většině škol;
 • příslušné kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce je možné kromě specializačního studia získat i jinak a kvalifikaci si ověřit složením zkoušky dle hodnoticího standardu NSK;
 • vedení škol chápou rozdíl mezi ICT správcem a ICT metodikem, resp. ICT koordinátorem, výklad této terminologie je jednotný (úprava legislativy) a pedagogickou veřejností konsenzuálně přijímán;
 • osobám pověřeným výkonem funkce ICT metodika je nabízena možnost dalšího vzdělávání, které navazuje na absolvované kvalifikační stadium.
Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.3.1 Podpora role ICT metodiků

Úplný popis: Zajištění revize standardu specializačního studia Koordinace v oblasti ICT, uznávání kvalifikace ICT koordinátor/metodik dle hodnoticího standardu NSK (profesní kvalifikace Koordinátor ICT ve školství), podpora nabídky vzdělávacích programů pro ICT koordinátory/metodiky, sjednocení terminologie ICT metodik/koordinátor. Zajištění potřebných kroků, kterými budou uvedeny do praxe další, dříve již iniciovaná doporučení a v různé míře připravená opatření, která vznikla jako výstupy z projektů IPn NSK a IPo Profesionál. Vyhodnocení podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zejm. výzvy č. 51) v této oblasti.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2019
Zdroje: OP VVV, státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
I přes informace uvedené v poslední zprávě o plnění SDV neexistují žádné významnější výstupy, které svědčí o posunu tohoto úkolu a dopadech na zlepšení situace na školách. 
Plnění této aktivity je neúspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV nedošlo k žádným významným posunům. Hodnocení v poslední zprávě o plnění SDV nelze nikterak ověřit. 


6.4 Metodická podpora začleňování digitálních technologií do výuky a do života školy

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • integrovat problematiku strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy jako povinnou součást rámců a programů pro budoucí ředitele a zástupce ředitelů;
 • stejně tak i do vznikajících profesních rámců a programů pro další vedoucí pracovníky ve školství (úředníky, pracovníky přímo řízených organizací, ČŠI, vedoucí pracovníky vysokých škol atp., viz Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020).
 • zpracovat příklady dobré praxe z pilotních projektů.
 • připravit metodická doporučení a vzdělávací programy pro stávající vedení škol a další vedoucí pracovníky ve školství.
 • vytvořit učební zdroje a komplexní vzdělávací nabídku.

V roce 2020 bude standardem, že pro podporu modernizace výuky jsou učitelům k dispozici příklady aktivit, vzdělávací programy a metodické postupy integrující technologie do výuky (nestačí technologie pouze používat, je třeba je skutečně integrovat do vyučování).
Vedoucím pracovníkům ve školství jsou k dispozici volně přístupné metodické materiály a vzdělávací nabídky zprostředkovávající nejlepší zkušenosti strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

6.4.1 Tvorba podpůrných zdrojů při vzdělávání učitelů

Úplný popis: Tvorba komplexních učebních zdrojů, metodických doporučení a on-line materiálů vhodných pro vzdělávání učitelů zaměřené na využití digitálních technologií ve výuce a pro učení žáků. Tvorba celoplošně dostupné nabídky vzdělávání učitelů v dosahování standardu digitálních kompetencí učitele (viz opatření 3.1), tzn. pestré nabídky on-line seminářů, kombinovaných i prezenčních forem s využitím e-learningu.
Realizuje: MŠMT, NÚV, NIDV, další
Termín: Konec roku 2016, průběžně
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Poslední zpráva o plnění SDV poměrně obsáhle informuje o plnění této aktivity. Je nesporné, že existují široké možnosti vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti digitálního vzdělávání. Je otázkou, které z těchto příležitostí jsou důsledkem právě implementace SDV a potažmo jaké reálné dopady to má na školské prostředí.
Plnění této aktivity je spíše úspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV došlo k znatelným posunům, nicméně chybí vyhodnocení dopadů.

6.4.2 Digitální technologie při řízení škol

Úplný popis: Začlenění problematiky strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy jako povinné součásti rámců a programů pro budoucí ředitele a zástupce ředitelů, do 38 vznikajících profesních rámců a programů pro další vedoucí pracovníky ve školství. Tvorba učebních zdrojů a komplexní vzdělávací nabídky.
Realizuje: MŠMT, další
Termín: Konec roku 2018, průběžně
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Širší odborná pedagogická veřejnost nemá žádné dostupné výstupy, které by souvisely s touto aktivitou. Hodnocení v poslední zprávě o plnění SDV nelze nikterak ověřit.
Plnění této aktivity je zcela neúspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV nedošlo k žádným posunům.


6.5 Metodická podpora zřizovatelů a vedení škol v oblasti digitální infrastruktury

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • zřídit pracovní skupinu dodavatelů, technologických firem a škol, vč. jejich odborných asociací jako ICT Unie, Jednota školských informatiků, Národní centrum kybernetické bezpečnosti atp.
 • skupina vyvine metodické návody, jak postupovat při zavádění, údržbě a provozu digitálních technologií, aby optimálně vyhovovaly předem specifikovaným požadavkům výuky.
  • součástí bude analýza možných rizik.
  • Obsah nebude závislý na konkrétních platformách či komerčních produktech.
 • Zveřejnit hotové návody.

V roce 2020 bude standardem, že pro školy je zdarma k dispozici soubor metodicky formulovaných návodů (HW, SW, konektivita, infrastruktura, procesy atp.), jejichž využití vychází z moderních ICT standardů a umožňuje vedení škol soustředit se na důležité a kritické parametry technologických řešení rozšiřování digitálního zázemí škol.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.5.1 Vytvoření metodických návodů pro zřizovatele a vedení škol

Úplný popis: MŠMT zřídí pracovní skupinu, ve které budou přítomni zástupci dodavatelů a technologických firem a která ve spolupráci se zástupci škol, zřizovatelů a dalšími odborníky vyvine příslušné metodické návody. Obsah těchto návodů nebude přímo závislý na konkrétních platformách či konkrétních komerčních produktech.
Realizuje: MŠMT
Termín: průběžně (původní termín konec roku 2017)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
O existenci a činnosti DigiKoalice je zainteresovaná pedagogická veřejnost pravidelně informována. Z těchto zpráv lze vyčíst, že existuje reálný zájem o spolupráci mezi školským a komerčním sektorem. Nicméně deklarované metodické návody stále nejsou k dispozici.
Plnění této aktivity je spíše úspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV došlo k významným posunům. V následném období bude užitečné pravidelně monitorovat praktické dopady činnosti DigiKoalice.


6.6 Síť ICT metodiků na úrovni kraje

Na úrovni kraje, případně obce s rozšířenou působností (ORP) vznikne pozice ICT metodika, obdobně jako je tomu například v případě krajských školských koordinátorů prevence. Tento odborník sleduje vývoj problematiky digitálních technologií ve vzdělávání, připravuje doporučení pro školy, propojuje lokální aktéry vzdělávání a podporuje všechny aktéry, zejména školy, informačně a metodicky v účelném a ekonomickém rozvoji v této oblasti. Školy a další aktéři vzdělávání jsou o tomto pracovníkovi podpory informováni, obracejí se na něj a koordinují s jeho pomocí rozvoj digitálních technologií. Pozice krajského metodika umožňuje MŠMT efektivněji realizovat plošnou podporu digitálního vzdělávání.

V roce 2020 tedy bude standardní, že v kraji (případně ORP), působí odborník v pozici ICT metodika. Školy a další aktéři vzdělávání jsou o tomto pracovníkovi podpory informováni, obracejí se na něj a koordinují s jeho pomocí rozvoj digitálních technologií. Pozice krajského metodika umožňuje MŠMT efektivněji realizovat plošnou podporu digitálního vzdělávání.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.6.1 Síť krajských ICT metodiků

Úplný popis: Analýza možností financování centrálně řízené pozice ICT metodika na úrovni kraje (zaměstnanec kraje, krajského pracoviště NIDV atp.) a nastavení jeho náplně práce. Zřízení pozice krajského ICT metodika na základě výsledků analýzy, prvotní metodické proškolení a vedení nových ICT metodiků.
Realizuje: MŠMT, NIDV
Termín: Konec roku 2018 (původní termín konec roku 2015, následně posunutý na konec roku 2018)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Poslední zpráva o plnění SDV považuje tento úkol za splněný. Bezesporu výraznou většinu parametrů lze úspěšnosti lze považovat dosažený. Je však předčasné vyhodnotit konkrétní účinnost činnosti krajských ICT metodiků a tedy kvalitativní ukazatele této aktivity.
Plnění této aktivity je úspěšné. Nelze však považovat aktivitu za splněnou a to minimálně v souvislosti s rozsahem a obsahem práce krajských ICT metodiků. V této věci je potřebné poptávat průběžnou zpětnou vazbu.


Sledování tohoto opatření garantuje David Hawiger.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!