7. Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání

Digitální vzdělávání je komplexní problematika a má málo společného s tím, co většina obyvatel ve škole zažila. Proto je součástí strategie i její vysvětlování veřejnosti.

Mělo by se tak mj. omezit nedorozumění jako „děti už takhle sedí u počítače až moc“ nebo „děti se s technologiemi naučí zacházet samy“. Jiným příkladem je povinné programování od první třídy (čtěte pro jistotu i stručné nebo podrobnější uvedení na pravou míru). Jiným přehmatem přímo z dílny MŠMT je článek Ať se děti učí základy programování ve svém volném čase, říká ministryně Valachová čtěte také náš komentář), následně vyrovnaný tiskovou zprávou k Hodině kódu.

Strategie digitálního vzdělávání si klade za cíl iniciovat celou řadu aktivit a změn. Zavádění změn zpravidla vyvolává u těch, kterých se to týká, nejistotu a odpor. Tyto reakce mohou být způsobeny nedostatkem informací o budoucím postupu, strachem z neznámého, obavami z nových věcí a nových postupů, které narušují zavedené pořádky, nejistotou v tom, jak změny ovlivní postavení jedince a zda bude schopen obstát v nových podmínkách.

Aby byla strategie úspěšně realizována, je nutné, aby byla pochopena a podpořena jak odbornou, tak širokou veřejností. To by mělo být hlavním cílem komunikační strategie. 

Porozumění a podporu veřejnosti má zajistit 1 opatření a jeho 2 aktivity:

7.1. Veřejná kampaň vysvětlující klíčový vliv digitálních technologií na vzdělávání

Cílem je zvýšit porozumění cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání u všech klíčových skupin (veřejnost, rodiče, učitelé, úředníci, politici), podpořit zájem o aktivní využívání digitálních technologií a komunikovat jak pozitiva nových technologických inovací, tak negativní dopady, které by mohly nastat, pokud by nebyly nastoleny změny v této oblasti.

7.1.1 Příprava kampaně na podporu Strategie digitálního vzdělávání. Příprava komunikační strategie: stanovení cíle komunikace, identifikace a popis cílových skupin, stanovení klíčových sdělení a prostředků komunikace, nastavení plánu komunikace.

Termín: Průběžně (předtím 31. 12. 2016, ještě předtím 31. 3. 2015)

Stav: Dle hodnotící zprávy z 22. 12. 2016 je zpracována první verze komunikační strategie. V dalším publikovaném dokumentu MŠMT Změnový list Strategie SDV ke dni 31. ledna 2016 nalezneme informaci, že komunikační kampaň bude součástí projektů OP VVV zaměřených na problematiku digitálních technologií. Následně má být strategie upravována podle situace.

Hodnocení garanta: Dle dostupných informací se dá usuzovat, že komunikační strategie přes velké zpoždění opravdu vznikla. 

7.1.2 Realizace komunikační strategie Stategie digitálního vzdělávání dle stanoveného harmonogramu a plánu komunikace.

Termín: Průběžně

Stav: Základní informace o SDV byly po určitou dobu průběžně publikovány na webu MŠMT. Zde také užší tým SDV zveřejnil manuál pro komunikaci témat SDV (informatické myšlení, digitální gramotnost, otevřené zdroje). Projekt iMyšlení provozuje web, FB stránku, Twitter, vstupuje do médií a pomáhá propagovat výstupy projektu i téma informatického myšlení obecně. Mladší obdobou je projekt PRDG.


Hodnocení garanta: Přestože komunikace projektů patrně probíhá podle zadání, plnění této aktivity nelze hodnotit pozitivně. Projekty svým zaměřením nepokrývají problematiku celého digitálního vzdělávání (chybí např. celá oblast otevřených zdrojů nebo školních sítí). Z podstaty věci také projekty nemohou být zdrojem informací o dalších plánech MŠMT, např. co se týče revizí RVP, nebo dalších aktivitách, na nichž se nepodílí.
Komunikace samotného MŠMT se vrátila do dob počátků realizace SDV, probíhá nahodile (např. na učitelských konferencích), popř. dokonce rozporně. Není jasné, kde hledat aktuální informace. Výsledkem je nejistota učitelů v tom, jestli chystané změny ještě vůbec „platí“ a ohrožení úspěchu SDV jako celku.Sledování tohoto opatření garantuje Martin Lána.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!