Aktuality

JSI jednala na MŠMT i o stavu SDV

přidáno: 26. 3. 2018 9:34, autor: David Hawiger

Dne 22.3. se zástupci Jednoty školských informatiků sešli s ředitelem kabinetu ministra MŠMT panem Jaromírem Beranem a pracovníky Oddělení strategií a analýz MŠMT. Předmětem diskuse byla mimo jiné problematika současného stavu Strategie digitálního vzdělávání a předpokládaný další vývoj. 

Při tomto jednání jsme opět zdůraznili doporučení z našeho posledního reportu z 12. března. Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, pak prioritou musí být důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit. 
Výstupem jednání nakonec bylo oboustranné vyjádření zájmu pokračovat v setkáváních, při kterých by byla odborně projednána prioritizace opatření SDV pro nejbližší období a rizika neřešení vybraných opatření. Tyto činnosti mohou být provázány s evaluačním procesem Strategie vzdělávání 2020 tak, aby se SDV stala její součástí.

Hodnocení SDV k 1. 3. 2018

přidáno: 12. 3. 2018 9:35, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 12. 3. 2018 9:35 ]

Začátek nového roku je dobrou příležitostí ke zhodnocení postupu prací na Strategii digitálního vzdělávání (SDV). Opíráme se přitom především o zprávu o implementaci SDV v roce 2017, kterou 14. 2. 2018 projednala vláda ČR a kterou MŠMT následně zveřejnilo.

Vzhledem k tomu, že realizace SDV v roce 2017 se přehoupla do druhé poloviny, připomeňme skutečností, na které jsme upozorňovali v předchozích zprávách:

 • Během roku 2015 MŠMT o strategii nejevilo téměř žádný zájem a nabralo tak aspoň roční zpoždění. naše hodnocení k 1.9.2016

 • Na druhé straně je z dosavadních výsledků znát, že se nabrané zpoždění nedaří dohonit a některé aktivity se zpožďují i nadále.
  naše hodnocení k 5. 1. 2017

 • Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku…
  … V kontextu výše uvedeného musíme konstatovat, že posouvání termínů plnění jednotlivých opatření a aktivit schválené vládou v lednu tohoto roku se jeví jako formální úprava odpoutávající pozornost od neplnění některých dílčích částí SDV, což v konečném důsledku ohrožuje plnění SDV ve stávajícím znění jako celku...
  … Po více než dvou letech je na místě se zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.
  naše hodnocení k 30.1.2017

 • Realizační tým SDV pracuje, jiné části MŠMT ale jakoby si existence Strategie digitálního vzdělávání nebyly vědomy a její realizace neměla v rámci úřadu potřebnou podporu.
  naše hodnocení k 1.9.2017

A ze samotných zpráv MŠMT za léta 2016 i 2017 vybíráme:

 • Nadále platí, že stále je třeba věnovat značné zdroje lidské i finanční na vyjednávání, přesvědčování o významu SDV, motivování zapojovaných aktérů a přípravu podpůrných materiálů a podkladů pro realizátory jednotlivých aktivit.

 • Limity rozpočtů jsou dané a nedostatek financí plnění aktivit reálně ohrožuje, nicméně v některých případech lze problém nahlížet i jako otázku nastavení priorit – a SDV bohužel často prioritou nebývá nebo bývá pouze v rovině proklamativní.

Výše uvedené citace z našich i resortních hodnocení by stačilo zopakovat a prohlásit za aktuální hodnocení. To nevypovídá o tom, že by byla SDV realizována uspokojivě. Systémové problémy jsou dlouhodobé a přetrvávají.


Popisy dílčích úspěchů a posunů ve zprávě MŠMT přitom vedou jejímu celkově poměrně pozitivnímu vyznění. Pokroky ale neodpovídají uplynulému času a potřebnému úsilí. Rozhodli jsme se tedy na zcela nevyhovující stav upozornit sestavením dvou diagramů:

1) Stav SDV vycházející ze zprávy MŠMT obsahuje naše hodnocení dle informací a dat, které předložilo MŠMT vládě k posouzení na začátku tohoto roku. V něm respektujeme posouvání termínů a významu jednotlivých aktivit a opatření.  

2) Stav SDV vycházející z původního znění SDV obsahuje naše hodnocení dle informací a dat z původně schválené SDV. Přitom nebereme v potaz pouze v počátku stanovené termíny (chápeme, že ty mohou být během implementace posouvány), ale i původní vize  jednotlivých opatření a aktivit.

Toto srovnání ukazuje důsledky systémových nedostatků na úrovni MŠMT:

 • zlehčování SDV jako priority a minimální provázání SDV s ostatními strategiemi resortu i vlády;

 • nevyhovující řízení odchylek od původních strategických cílů a oddalování revize SDV;

 • nedostatečný vlastní rozpočet na řízení implementace SDV, závislost mnoha opatření na financování z evropských fondů.

Na tyto problémy dlouhodobě upozorňujeme my v našich hodnoceních, identifikovali je i účastníci konzultací k revizi SDV a formuluje je i samotné MŠMT ne v jedné, ale v posledních dvou výročních zprávách.


Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, považujeme za nevyhnutelné vypořádat se s výše uvedenými systémovými problémy a podniknout následující kroky:

 1. důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit SDV;
 2. uvolnění dostatečných zdrojů pro implementaci SDV;
 3. přenastavení systému řízení SDV na úrovni MŠMT.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (aktualizace 3. intervence)

přidáno: 23. 10. 2017 23:38, autor: Bořivoj Brdička   [ Aktualizováno 24. 10. 2017 0:43 uživatelem Daniel Lessner ]

Dne 23.10. jsem se zúčastnil jednání na ministestvu ohledně připravované revize SDV. K tomu se jistě brzy vrátíme. Kromě jiného jsme byli informováni o tom, jak se rozjíždějí projekty pedagogických fakult na podporu Strategie. První (PRIM) již běží. Zapojily se všechny naše ped. fakulty. Z pohledu 3. intervence je zásadní informací, že se všechny zavázaly zavést metodickou přípravu učitelů na využití ICT do svých studijních programů jako povinnou.
Zmínka o ICT je i v nových požadavcích na akreditace programů pro přípravu učitelů. To znamená, že bude každá VŠ připravující učitele tuto skutečnost nucena akceptovat. To vše sice nic neříká o rozsahu a kvalitě, ale je to přece jen určitý posun správným směrem. Bohužel stále výrazně pomalejší, než jaký by byl pro udržení kroku s vývojem světa potřebný.

Počítače ve školách (infografika) - aktualizováno

přidáno: 6. 10. 2017 5:37, autor: Daniel Lessner   [ Aktualizováno 18. 7. 2018 1:46 uživatelem Janek Wagner ]

[Aktualizace 8. 10. 2017: O nevyhovujícím stavu výpočetní techniky ve školách informovala také Česká televize v Událostech a na webu.]

Žít v digitálním světě se žáci nenaučí jen s papírem a tužkou. Česká školní inspekce vydala zprávu o vybavenosti škol. Přitom nejde jen o to, jestli jsou počítače přítomné, ale také o to, jak jsou výkonné a vybavené, jak jsou propojené, kdo a jak se o to vše stará, jak promyšleně je celá infrastruktura rozvíjena. Bez zajištění základních technických podmínek o digitálním vzdělávání nemůže být řeč.

Právě takovou zprávu ale inspekce podává: stav ICT ve školách je žalostný (a odpovídá všeobecnému podfinancování školství).

Jednota školských informatiků k inspekční zprávě vydala stanovisko a připravila přehled hlavních závěrů v následující infografice:


Hodnocení SDV k 1. 9. 2017

přidáno: 6. 9. 2017 4:52, autor: Daniel Lessner

Začátkem léta tohoto roku MŠMT zveřejnilo průběžné hodnocení plnění Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV). Po prostudování dané zprávy jsme se rozhodli nehodnotit stavy plnění jednotlivých směrů intervence a jeho aktivit, ale sepsat souhrnné sdělení. Vede nás k tomu především skutečnost, že posuny jsou většinou minimální, případně nejsou doloženy odborné veřejnosti nějakým výstupem.

Nejprve se ale vrátíme k veřejné části našeho hodnocení z 30. 1. 2017, ve kterém jsme mimo jiné uvedli:

„... Ve více než 20 % sledovaných aktivit (9 ze 43) MŠMT nezvládá nastavené termíny a nechává si vládou schválit jejich posunutí v momentě, kdy již měly být s nimi spojené úkoly splněny. U šesti aktivit se dokonce jedná již o druhý posun termínu. Navíc některé další aktivity již sice nelze stihnout, jejich termíny jsou nicméně dál uváděny jako platné. Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku. Příčiny většiny zpoždění (zejm. harmonogram čerpání evropských fondů) přitom samotná pracovní skupina příliš ovlivnit nemůže, MŠMT jako celek ovšem samozřejmě ano.

Po více než dvou letech je na místě se zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.“

V kontextu výše uvedeného musíme konstatovat, že posouvání termínů plnění jednotlivých opatření a aktivit schválené vládou v lednu tohoto roku se jeví jako formální úprava odpoutávající pozornost od neplnění některých dílčích částí SDV, což v konečném důsledku ohrožuje plnění SDV ve stávajícím znění jako celku. I přes to, že pravděpodobně dojde k přehodnocení SDV (viz informace na webu MŠMT o otevření veřejné konzultace), posuzujeme stav s předpokladem, že jakékoliv systémové změny mohou být předmětem až následující zprávy, pravděpodobně související s hodnocením za rok 2017. 

Vzhledem k závažnosti situace tedy chceme upoutat pozornost pouze na obecné jevy, které dokládají nedostatek pozornosti, které MŠMT věnuje SDV.

1. Operační program OP VVV

Zpráva o plnění SDV v mnoha případech hovoří o OP VVV jako o významném zdroji plnění aktivit. Můžeme-li však z terénu posuzovat dosavadní znění výzev OP VVV a jejich specifikace, pak pro SDV není vytvářen komunikační ani realizační prostor, který by žadatele motivoval k hledání příležitostí reálného a smysluplného naplňování směrů intervence a dílčích aktivit. Tomu odpovídá i průběh realizace jednotlivých projektů či příprav na chystané výzvy a projekty – typickým příkladem jsou výzvy související s krajským a místním akčním plánováním či výzvy zjednodušeného vykazování.

2. Metodická a personální podpora digitálního vzdělávání

Nemálo opatření v SDV vyžadují investice do metodické podpory, kterou mají zajišťovat zkušení odborníci na digitální vzdělávání a na ně napojení terénní pracovníci. Je sice pravdou, že danou mezeru mají zacelit účelové projekty OP VVV (jako například PPUČ či SDV I), tato forma však může podpořit pouze časově omezenou změnu, navíc spíše orientovanou na inovativní aktivity. Běžná a v čase udržitelná podpora zacílená na hlavní vzdělávací proud nemá stále žádné konkrétní vymezení a minimálně regionální školství se musí spoléhat na nesystémové a nahodilé zdroje.

Aktualizace procesu hodnocení SDV k 1. 4. 2017

přidáno: 25. 4. 2017 12:08, autor: Daniel Lessner

Vzhledem k výrazným změnám v nastavení Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV), které schválila vláda ČR v lednu 2017, jsme přistoupili ke změně naší metodiky hodnocení. Vedly nás k tomu dva důvody:

 • chceme hodnocení více přiblížit metodice a postupům MŠMT;

 • musíme bohužel reagovat na posuny v termínech plnění některých aktivit, kdy až dvouleté oddálení nutně musí mít dopad na celkové plnění SDV.


Aktuálně tedy rozlišujeme u každé aktivity následující stavy:


ID

Slovní vyjádření

Popis

O

Ohrožuje realizaci

Není zřejmý žádný pokrok, což ohrožuje SDV.

Z

Zpožďuje se

Je omezený pokrok, neodpovídající očekávané realizaci SDV.

P

Pokrok, ale ne podle plánu

Je patrný pokrok, ale stále je zřejmá odchylka od plánů SDV.

V

Významný pokrok podle plánu

Je patrný významný pokrok, který odpovídá plánům SDV.

S

Splněno nebo průběžně

je hotovo nebo se plní průběžně v souladu s SDV.

Tyto stavy však již primárně neurčujeme vzhledem ke stanoveným termínům, ale v kontextu celé SDV. Jsme totiž přesvědčeni, že dva a půl roku od schválení SDV je dostatečná doba pro to, aby mohly být pokroky v jednotlivých aktivitách, opatřeních a směrech intervence vyhodnocovány v rámci strategie jako celku.

Upravené hodnocení stavů sice zpravidla přímo vychází z hodnocení předchozího, pro úplnost ale níže uvádíme konkrétní stavy u jednotlivých aktivit.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Hodnocení za 1. směr intervence:

1.1.1 Legislativně zajistit, aby orgány státní moci při tvorbě vzdělávacích materiálů apod. využily otevřené licence je pokrok, ale ne podle plánu;

1.1.2 Zajistit, aby materiály financované z evropských fondů byly dostupné např. pod Creative Commons je pokrok, ale ne podle plánu;

1.2.1 Rozvinout Metodický portál RVP.CZ, aby fungoval jako recenzní systém zpožďuje se;

1.2.2 Zajistit strukturovaný popis digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků a jejich zařazení do reputačního systému zpožďuje se;

1.2.3 Modernizovat on-line katalog akreditovaného DVPP, rozšířit jej o hodnocení účastníky ohrožuje realizaci;

1.2.4 Revidovat schvalování doložek učebnic s ohledem na moderní trendy je splněno a bude průběžně stále hodnoceno.

Hodnocení za 2. směr intervence:

2.1.1 Nastavit systém pravidelných (ne nutně častých) aktualizací RVP je významný pokrok podle plánu;

2.2.1 Aktualizovat RVP, zdůraznit digitální gramotnost (napříč předměty) se zpožďuje;

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující modernizovaný vzdělávací obsah se zpožďuje;

2.3.1 Aktualizovat oblast ICT v RVP, zapracovat informatiku a informatické myšlení se zpožďuje;

2.3.2 Vytvořit učební zdroje podporující výuku informatiky se zpožďuje;

2.4.1 Propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 3. směr intervence:

3.1.1 Připravit standard digitálních kompetencí učitele ohrožuje realizaci;

3.1.2 Začlenění standardu do studijních programů pedagogických fakult se zpožďuje;

3.1.3 Začlenění standardu do kariérního systému učitelů ohrožuje realizaci;

3.2.1 Vytvořit učební zdroje a metodické materiály pro vzdělávání učitelů v didaktice je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.2 Upravit vzdělávací programy fakult vzdělávajících učitele, aby byli připraveni na modernizovanou výuku je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.3 Připravit nabídku dalšího vzdělávání učitelů ze škol v oblasti didaktiky, vč. on-line forem se zpožďuje.

Hodnocení za 4. směr intervence:

4.1.1 Financování školní digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.2.1 Průzkum je pokrok, ale ne podle plánu;

4.2.2 Budování vysokorychlostní sítě je pokrok, ale ne podle plánu;

4.3.1 Náklady na správu digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.3.2 Integrace správy digitální infrastruktury do reformy financování regionálního školství se zpožďuje.

Hodnocení za 5. směr intervence:

5.1.1 Podpořit vznik inkubátorů inovací, organizovat pobídky (soutěže, přehlídky atp.) odměňující nejlepší řešení je významný pokrok podle plánu;

5.1.2 Podpořit spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti při vývoji inovací, při zajišťování výuky inovovaných oborů apod. je pokrok, ale ne podle plánu;

5.1.3 Vznik platformy, resp. programu partnerské spolupráce pro výměnu zkušeností mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti digitálních kompetencí je splněno;

5.2.1 Vytvořit mechanismus k zadávání výzkumů je významný pokrok podle plánu;

5.2.2 Vytvořit mechanismy podpory (i mezinárodní) spolupráce se zpožďuje;

5.3.1 Zjišťovat a vyhodnocovat data o využití digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti ve školách je pokrok, ale ne podle plánu;

5.4.1 Prostřednictvím veřejné on-line databáze zajistit dostupnost informací o využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení je pokrok, ale ne podle plánu;

5.5.1 Připravit návrh legislativního opatření pro ochranu osobních údajů žáků je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 6. směr intervence:

6.1.1 Útvar zodpovědný za SDV je splněno;

6.1.2 Monitorování a zveřejňování hlavních aktivit SDV je pokrok, ale ne podle plánu;

6.1.3 Metodické vedení ICT metodiků na úrovni kraje ohrožuje realizaci;

6.2.1 Profil Učitel21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.2.2 Další rozvoj Profilu Škola21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.3.1 Podpora role ICT metodiků se zpožďuje;

6.4.1 Tvorba podpůrných zdrojů pro vzdělávání učitelů se zpožďuje;

6.4.2 Digitální technologie při řízení škol se zpožďuje;

6.5.1 Vytvoření metodických návodů pro zřizovatele a vedení škol je pokrok, ale ne podle plánu;

6.6.1 Síť krajských ICT metodiků je pokrok, ale ne podle plánu.


Hodnocení za 7. směr intervence:

7.1.1 Příprava kampaně na podporu SDV a příprava komunikační strategie je pokrok, ale ne podle plánu;

7.1.2 Realizace komunikační strategie SDV dle stanoveného harmonogramu a plánu komunikace zpožďuje se.

MŠMT: Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu

přidáno: 16. 4. 2017 14:01, autor: Martin Lána

Novvvinky číslo 1., duben 2017 – čtvrtletník Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT přináší článek Věry Ondřichové – Podpora OP VVV v oblasti implementace digitálního vzdělávání. Článek v rozšířené verzi je zároveň dostupný i na webu MŠMT pod názvem Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu.

 • Jako rodiče v 21. století máme o jedno dilema navíc. Jak moc mají naše děti používat počítač, tablet, telefon, internet? 
 • Víme, že digitální zařízení mohou být zdrojem problémů. A víme také, že je často potřebujeme – a nebo si jimi usnadňujeme život. 
 • Digitální gramotnost je schopnost pracovat s počítačem a pohybovat se v on-line prostředí. Žáci ji mají získávat postupně a průřezově v různých oborech, “předmětech” studia.
 • Informatické myšlení je nadstavbou nad uživatelskou dovednost při práci s technologiemi. Učí žáky pochopit, jakým způsobem pracuje stroj – počítač. Jak je třeba formulovat zadání – program, aby ho počítač dovedl “přečíst” a jeho provedením pro nás udělal to, co jsme původně zamýšleli.
 • Oba tyto znalostně-dovednostní celky by si dítě mělo v budoucnu odnést ze školy. Aby se to mohlo stát, musí se v něčem změnit stávající škola a potřebuje s tím pomoct.

HN: Vzdělání na druhém místě. Kdo je brzdou pokroku?

přidáno: 24. 3. 2017 5:59, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 24. 3. 2017 6:00 ]

O Strategii digitálního vzdělávání vyšel v Hospodářských novinách článek Zuzany Arnadové:
 • Rozvoj digitálního vzdělávání nevychází podle plánu. MŠMT nezvládá dodržovat nastavené termíny a realizace naplánovaných aktivit se opakovaně odkládá.
 • Důvodem je prý nezájem pedagogických pracovníků a strach ze změny.
 • Odborná veřejnost zase naopak vidí problém ve státem organizovaném systému vzdělávání, který inovacím brání.

Hodnocení realizace SDV k 30. 1. 2017

přidáno: 14. 2. 2017 4:44, autor: Daniel Lessner   [ Aktualizováno 14. 2. 2017 6:37 uživatelem Martin Lána ]

Po čtyřměsíční odmlce MŠMT opět uveřejnilo aktuální souhrn plnění Strategie digitálního vzdělávání. Můžeme proto navázat na naši zprávu ke konci roku 2016 a další vývoj zhodnotit na základě informací přímo od zdroje.

Zpráva MŠMT neobsahuje velká překvapení, celkový pokrok odpovídá intenzitě prací v průběhu roku 2016. To na jedné straně znamená, že jde o významný posun vpřed s ohledem na personální a organizační zajištění strategie (mnozí členové pracovní skupiny mají jiné povinnosti a na realizaci SDV se podílí jen částí úvazku). Na druhé straně to také znamená, že se nedaří plnit plán a dochází k dalším (i opakovaným) zpožděním.

O většině změn jsme informovali v předchozí zprávě. Za hlavní pokrok z posledních týdnů považujeme vytvoření komunikační strategie, jejíž absence téměř dva roky ohrožovala realizaci celé strategie. Přestože komunikace podle strategie zatím patrně nezačala (viz např. tento nezvládnutý příspěvek na Facebook), jde o významný a dlouho očekávaný posun vpřed.

Vytvoření komunikační strategie patří mezi aktivity, které může gesční útvar řešit poměrně nezávisle. Právě v těchto případech nacházíme největší pokroky a nejméně problémů. Pokrok u aktivit vyžadující koordinaci a kooperaci v resortu i mimo něj naopak napovídá, že realizace SDV není prioritou a nepřikládá se jí potřebný význam. Porovnejme to s obdobím tzv. Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) z let 2000-2007, pro niž byl vyčleněn samostatný odbor MŠMT, nikoliv skupina externistů. Na rizika spojená s nedůsledným naplňováním SDV přitom neupozorňujeme sami.

Důsledkem jsou mj. již zmiňovaná zpoždění. Ve více než 20 % sledovaných aktivit (9 ze 43) MŠMT nezvládá nastavené termíny a nechává si vládou schválit jejich posunutí v momentě, kdy již měly být s nimi spojené úkoly splněny. U šesti aktivit se dokonce jedná již o druhý posun termínu. Navíc některé další aktivity již sice nelze stihnout, jejich termíny jsou nicméně dál uváděny jako platné. Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku. Příčiny většiny zpoždění (zejm. harmonogram čerpání evropských fondů) přitom samotná pracovní skupina příliš ovlivnit nemůže, MŠMT jako celek ovšem samozřejmě ano.

Po více než dvou letech je na místě zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Otevřené zdroje (směr intervence 1)

Jediný posun od našeho (nedávného) posledního hodnocení souvisí se zahájením projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), který má některé aktivity realizovat (zejména vytvoření recenzního systému pro otevřené vzdělávací zdroje). Téměř celý směr intervence měl být ale naplněn s koncem roku 2016.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků (směr intervence 2)

Práce na tomto opatření patrně plynule pokračují (revize školní výuky informatiky, přípravy projektů na tvorbu chybějících vzdělávacích materiálů). Nadále ale platí, že stanovené termíny již není možné dodržet. Zpoždění pak naruší plnění návazných aktivit a ohrozí tak plnění SDV jako celku.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (směr intervence 3)

Od našeho posledního hodnocení nedošlo k zásadnímu posunu. Je na místě upozornit, že některé aktivity nabývají takového skluzu, že není reálné dodržet naplánované termíny.

Digitální infrastruktura (směr intervence 4)

Celkové vyznění stavu plnění sice vyvolává pocit, že věci se posouvají kupředu, nutno však upozornit, že tři aktivity měly být naplněny ke konci roku 2016, což se neudálo, naopak došlo k posunu termínů (u dvou aktivit již podruhé). Zvyšuje se riziko, že zpožďující plnění může v dohledné době ohrožovat realizaci celé SDV, protože ve školách nebude inovována stávající digitální infrastruktura a nebude systémově vyřešena její kvalifikovaná správa. Obě tyto změny jsou nutné pro plánovanou podporu učitelům, rozvoji digitální gramotnosti dětí v běžné výuce apod.

Inovace a její monitoring (směr intervence 5)

Pokračuje plnění většiny aktivit, svou povahou často dlouhodobých. S monitoringem souvisí také zamýšlená neúčast na mezinárodním šetření ICILS (počítačová a informační gramotnost), které mělo být využito jako nástroj měření dopadů SDV. V rozporu s plánem ale dosud nebylo nalezeno náhradní řešení.

Podpora integrace technologií do škol (směr intervence 6)

Při celkovém hodnocení tohoto směru intervence došlo k pozitivnímu hodnocení u aktivit, které se přímo dotýkají práce gesčního útvaru. Navíc u aktivity 6.5.1 evidujeme její nastartování. Na druhou stranu dochází ke zhoršení u tří aktivit, z nichž dvě začínají víceméně ohrožovat SDV. Jedná se o problematiku ICT metodiků. Tato skutečnost nedovoluje zlepšení hodnocení celkového stavu směru intervence na Plní se podle plánu.

Komunikace s veřejností (směr intervence 7)

Pozitivně hodnotíme dokončení první verze komunikační strategie a fakt, že je jeden z členů pracovní skupiny za komunikaci související s SDV zodpovědný. Na stránce MŠMT se také objevuje stále více informací.

Komunikace byla bez strategie spíše nahodilá a někdy dokonce kontraproduktivní. Tento stav trval dva roky a měl zásadní negativní vliv na celou SDV. Odborná i laická veřejnost nevnímá problematiku digitálního vzdělávání za hodnou většího zřetele, což znehodnocuje úspěchy v ostatních aktivitách (a ztěžuje jejich dosahování). V následujícím roce, kdy se již bude postupovat podle stanoveného plánu, by už výsledky komunikace měly naopak pomáhat.Toto hodnocení vychází ze souhrnné zprávy o realizaci Strategie digitálního vzdělávání v roce 2016, kterou na konci ledna projednala vláda. Kromě popisu stavu jednotlivých aktivit, který byl zveřejněn už dříve, uvádí také návrhy na změny některých aktivit, změny termínů a shrnující úvodní komentář. Způsob informování se oproti předchozím přehledům MŠMT změnil. Na jedné straně je zřejmý posun k jednoznačnější metodice hodnocení pokroku. Vysvětlení jsou méně technická a uvádí více souvislostí, což je činí srozumitelnějšími. Na druhé straně se vytratily některé dřívější závazky, což narušuje kontinuitu, a chybí identifikace rizik, což také dále snižuje vypovídací hodnotu přehledu.

Hodnocení realizace SDV ke konci roku 2016

přidáno: 5. 1. 2017 5:09, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 5. 1. 2017 9:04 ]

S koncem roku je na místě zhodnotit dosavadní plnění Strategie digitálního vzdělávání celkově, nejen od posledního hodnocení. V roce 2016 začalo MŠMT sice zvolna, ale konečně pracovat a většina aktivit se dala do pohybu. V porovnání s předchozími lety je tedy vývoj jednoznačně pozitivní. Některé dílčí cíle byly splněny, mnoho aktivit bylo naplánováno do projektů, na jejichž realizaci se začalo pracovat.

Na druhé straně je z dosavadních výsledků znát, že se nabrané zpoždění nedaří dohonit a některé aktivity se zpožďují i nadále. V porovnání s plánovaným harmonogramem (ani s jeho aktualizovanou verzí s posunutými termíny) proto mnoho důvodů ke spokojenosti nenajdeme. Navíc se během roku několikrát projevila patrně jistá nekoordinovanost, kdy sice realizační tým SDV pracuje, jiné části MŠMT ale jakoby si existence Strategie digitálního vzdělávání nebyly vědomy a její realizace neměla v rámci úřadu potřebnou podporu.

Z posledních měsíců nicméně lze vybrat několik pozitivních skutečností:
 • MŠMT zřídilo Českou národní koalici pro digitální pracovní místa.
 • Z jiné tiskové zprávy vyplývá, že MŠMT upravilo svůj pohled na výuku programování.
 • Z výzev 35 a 42 OP VVV plyne, že v šablonách pro střední školy se oproti šablonám pro MŠ a ZŠ rozšířila nabídka o možnost digitálního vzdělávání a zapojení ICT technika do výuky. 
 • I když prozatím nelze odkázat na oficiální vyjádření, NÚV spustil projekt Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání (zkráceně také Podpora práce učitelů, PPUČ).
 • Pracovní skupina SDV při MŠMT ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a asociací CZESHA otevřela otázku nalezení vhodného řešení správy digitální infrastruktury vymezením pracovní pozice v rámci nepedagogických pracovníku.
Nelze však přehlížet skutečnosti negativní:
 • Poslední aktualizace průběžného hodnocení plnění SDV na stránce MŠMT je datována k 31.8. 2016.
 • Existuje sedmnáct aktivit, které mají být naplněny do konce roku 2016. Přitom u šesti z nich byl již dříve posunut termín z původního konce roku 2015. U nemálo z nich navíc máme důvodné obavy, že stav jejich plnění je neuspokojivý. Tudíž i na konci roku 2016 je splnění strategie jako takové ohroženo.
 • Stále není zcela zřejmé, jaký tým odborníků za plnění SDV odpovídá a komunikace s veřejností je poměrně strohá. O tom mimo jiné svědčí i skutečnost, že ani po dvou letech neexistuje žádná komunikační strategie, jejíž součástí by podle našeho názoru měl být i funkční web SDV.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence za poslední čtvrtletí 2016

Otevřené zdroje (směr intervence 1)

Koncem roku 2016 byl spuštěn projekt Podpora práce učitelů, jehož součástí jsou také některé dosud nerealizované aktivity (zejm. potřebné úpravy Metodického portálu RVP.cz a budování katalogu vzdělávacích zdrojů). Katalog vzdělávacích příležitostí pro učitele má nabízet Databáze udělených akreditací, bohužel ale nenabízí nic. Systém pravidelných (tedy nikoliv nahodilých) revizí obsahu a cílů vzdělávání byl dokončen již dříve, dosud ale nebyly zveřejněny žádné podrobnosti. 
Cíle SDV související s otevřenými vzdělávacími zdroji a propojováním formálního a neformálního vzdělávání ohrožuje zcela nezvládnutý návrh na revizi autorského práva na evropské úrovni.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků (směr intervence 2)

Práce na úpravách vzdělávacích programů (aby zahrnovaly digitální gramotnost a informatické myšlení) pokračují. Kromě jarního príspěvku na blogu příslušné pracovní skupiny zveřejnil podrobnosti o celém procesu zavádění změn Ondřej Neumajer.
Základní materiály pro výuku a další zdroje budou vytvářet pedagogické fakulty, které se přihlásí do na podzim vyhlášené výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (směr intervence 3)

Většinu aktivit budou řešit projekty nedávno spuštěné nebo naplánované. Standard digitálních dovedností učitele (Profil Učitel21) má vzniknout v rámci projektu Podpora práce učitelů, jeho zapracování do přípravy učitelů projekty v rámci výzvy Pregraduální vzdělávání, potřebné materiály a další zdroje vzniknou v projektu z výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I.
Je tedy potřeba dobrá spolupráce mnoha nezávislých aktérů a místy je zřetelný její nedostatek (např. zavádění kariérního systému nezávisle na standardu digitálních dovednostech učitele, který tedy bude nutno zapracovávat dodatečně).

Digitální infrastruktura (směr intervence 4)

V rámci tohoto směru intervence nedošlo k žádnému významnému posunu, což je jednoznačně negativním signálem. Přičteme-li k tomu fakt, že významné aktivity mají být naplněny k 31.12.2016, zvyšuje se riziko z prodlení, což může mít neblahý dopad nejen na jiná opatření, ale i na celou Strategii digitálního vzdělávání.

Inovace a její monitoring (směr intervence 5)

Důležitým milníkem je zřízení České národní koalice pro digitální pracovní místa. Ostatní aktivity jsou podle dostupných informací plněny, ale nabírají zpoždění.

Podpora integrace technologií do škol (směr intervence 6)

V rámci tohoto směru intervence došlo k jednomu významnému negativnímu posunu, který je spojen s monitorováním průběhu realizace SDV. Na druhou stranu nadějným pozitivním posunem je nastartování projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání, prozatím však nejsou k dispozici žádné volně dostupné informace.

Komunikace s veřejností (směr intervence 7)

Informování o realizaci SDV se zhoršilo. Stránka MŠMT o SDV několik měsíců nebyla aktualizována, vč. podrobné tabulky se stavem jednotlivých aktivit. Chápeme to jako průvodní jev tvorby ucelené komunikační strategie, která měla být hotova a realizována již téměř dva roky.

1-10 of 27