Aktuality

Stanovisko JSI ke zprávě NKÚ

přidáno: 26. 8. 2019 7:30, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 26. 8. 2019 7:34 ]

Výkonný výbor Jednoty školských informatiků dne 25.8. projednal a schválil Stanovisko JSI ke zprávě NKÚ týkající se Podpory rozvoje digitalizace vzdělávání.  

Hodnocení posunu v rámci roku 2018

přidáno: 31. 5. 2019 4:07, autor: David Hawiger   [ Aktualizováno 1. 6. 2019 10:54 uživatelem Daniel Lessner ]

V rámci hodnocení stavu plnění SDV v průběhu měsíce května tohoto roku jsme posuzovali i míru posunu za rok 2018 a to jak z pohledu samotného MŠMT tak pohledu našeho. 
V těchto dnech jsme tato zjištění přenesli i do schématického hodnocení na úvodní stránce a jednotlivé garanti přenesli svá dílčí hodnocení do stránek, zaobírající se jednotlivými směry intervence. 

Stav SDV vycházející ze zpráv MŠMT

Naše hodnocení vychází z informací a dat, která předložila MŠMT vládě k posouzení v letech 2017 a 2018. V nich se snažíme respektovat metodiku posuzování pokroku, byť není zřejmé, zda se vztahuje jen k příslušnému roku nebo na celou dobu implementace SDV.

k 31.12.2018

k 31.12.2017

Legenda


Stav SDV vycházející z původního znění SDV

Naše hodnocení vychází z informací a dat z původně schválené SDV. Přitom se soustředíme na původní nastavení jednotlivých opatření a aktivit, nicméně částečně bereme ohled na posouvání termínů (chápeme, že ty mohou být během implementace posouvány).

k 31.12.2018

k 31.12.2017

Legenda

Hodnocení SDV k 17. 5. 2019

přidáno: 17. 5. 2019 5:20, autor: Daniel Lessner

Přibližně po roce se vracíme k hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV). V mezičase došlo k dosud patrně nejzásadnějšímu pokroku, aspoň co se týče reálných výsledků. Uvedený pokrok nicméně neodpovídá stanoveným cílům, SDV se nadále potýká se stejnými problémy, jako celých předchozích 5 let

Značné množství aktivit je realizováno skrze projekty z “evropských” peněz (zejména PRIM, PRDG, PPUČ, SYPO), což způsobuje zpoždění, znesnadňuje přesné zacílení na priority SDV i pružnost v reakci na změny situace. Není jasné pokračování aktivit po skončení projektů.


Dopady SDV jsou poprvé zřetelné i v praxi. Shrneme nejdůležitější hmatatelné výsledky za pět let práce:
Uvedené výsledky mohou samy o sobě působit pozitivně, musíme však upozornit na závazky, které doposud SDV nenaplnila:
 • Recenzní systém pro efektivnější vyhledání digitálních vzdělávacích zdrojů je stále v pilotní verzi.
 • Konkrétní podoba RVP s novou informatikou a digitální gramotností není hotová, není jasný způsob jejich zavedení do praxe.
 • Není jasný způsob proškolení dostatečného počtu učitelů pro nové pojetí výuky.
 • Vedení škol ani zřizovatelé stále nemohou využít dlouhodobě udržitelné financování digitální infrastruktury škol, včetně její správy.
 • Chybí i možnosti profesního rozvoje ředitelů a zřizovatelů škol.
V roce 2017 ministerstvo zahájilo sběr podnětů k revizi SDV, kterou ale patrně nedokončilo. Stále tak přetrvávají problémy identifikované v předchozích letech. Opět lze zopakovat, že SDV není prioritou, popř. je prioritou pouze proklamativní. Na realizaci opatření SDV řešená mimo OP VVV stále nejsou vyhrazeny odpovídající prostředky, nejsou vyhodnocovány obecné indikátory úspěchu, téměř každé čtvrté aktivitě MŠMT mění termín splnění a každá druhá je zpožděná. Komunikace směrem k odborné i široké veřejnosti je nekoncepční a nedostatečná. Nadto ve výroční zprávě MŠMT k SDV projednané vládou nacházíme nepřijatelné posouvání významů a hodnocení neodpovídající skutečně odvedené práci.

Implementace SDV je tedy zatím stále spíše neúspěšná. MŠMT nedávno zahájilo přípravy Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Má-li být nová strategie úspěšná, nesmí opakovat minulé chyby a digitální vzdělávání musí být její nedílnou součástí - a to ve formě takových opatření, která budou mít vyvážený stanovený cíl, nárokované zdroje a přidělený čas.

JSI jednala na MŠMT i o stavu SDV

přidáno: 26. 3. 2018 9:34, autor: David Hawiger

Dne 22.3. se zástupci Jednoty školských informatiků sešli s ředitelem kabinetu ministra MŠMT panem Jaromírem Beranem a pracovníky Oddělení strategií a analýz MŠMT. Předmětem diskuse byla mimo jiné problematika současného stavu Strategie digitálního vzdělávání a předpokládaný další vývoj. 

Při tomto jednání jsme opět zdůraznili doporučení z našeho posledního reportu z 12. března. Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, pak prioritou musí být důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit. 
Výstupem jednání nakonec bylo oboustranné vyjádření zájmu pokračovat v setkáváních, při kterých by byla odborně projednána prioritizace opatření SDV pro nejbližší období a rizika neřešení vybraných opatření. Tyto činnosti mohou být provázány s evaluačním procesem Strategie vzdělávání 2020 tak, aby se SDV stala její součástí.

Hodnocení SDV k 1. 3. 2018

přidáno: 12. 3. 2018 9:35, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 12. 3. 2018 9:35 ]

Začátek nového roku je dobrou příležitostí ke zhodnocení postupu prací na Strategii digitálního vzdělávání (SDV). Opíráme se přitom především o zprávu o implementaci SDV v roce 2017, kterou 14. 2. 2018 projednala vláda ČR a kterou MŠMT následně zveřejnilo.

Vzhledem k tomu, že realizace SDV v roce 2017 se přehoupla do druhé poloviny, připomeňme skutečností, na které jsme upozorňovali v předchozích zprávách:

 • Během roku 2015 MŠMT o strategii nejevilo téměř žádný zájem a nabralo tak aspoň roční zpoždění. naše hodnocení k 1.9.2016

 • Na druhé straně je z dosavadních výsledků znát, že se nabrané zpoždění nedaří dohonit a některé aktivity se zpožďují i nadále.
  naše hodnocení k 5. 1. 2017

 • Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku…
  … V kontextu výše uvedeného musíme konstatovat, že posouvání termínů plnění jednotlivých opatření a aktivit schválené vládou v lednu tohoto roku se jeví jako formální úprava odpoutávající pozornost od neplnění některých dílčích částí SDV, což v konečném důsledku ohrožuje plnění SDV ve stávajícím znění jako celku...
  … Po více než dvou letech je na místě se zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.
  naše hodnocení k 30.1.2017

 • Realizační tým SDV pracuje, jiné části MŠMT ale jakoby si existence Strategie digitálního vzdělávání nebyly vědomy a její realizace neměla v rámci úřadu potřebnou podporu.
  naše hodnocení k 1.9.2017

A ze samotných zpráv MŠMT za léta 2016 i 2017 vybíráme:

 • Nadále platí, že stále je třeba věnovat značné zdroje lidské i finanční na vyjednávání, přesvědčování o významu SDV, motivování zapojovaných aktérů a přípravu podpůrných materiálů a podkladů pro realizátory jednotlivých aktivit.

 • Limity rozpočtů jsou dané a nedostatek financí plnění aktivit reálně ohrožuje, nicméně v některých případech lze problém nahlížet i jako otázku nastavení priorit – a SDV bohužel často prioritou nebývá nebo bývá pouze v rovině proklamativní.

Výše uvedené citace z našich i resortních hodnocení by stačilo zopakovat a prohlásit za aktuální hodnocení. To nevypovídá o tom, že by byla SDV realizována uspokojivě. Systémové problémy jsou dlouhodobé a přetrvávají.


Popisy dílčích úspěchů a posunů ve zprávě MŠMT přitom vedou jejímu celkově poměrně pozitivnímu vyznění. Pokroky ale neodpovídají uplynulému času a potřebnému úsilí. Rozhodli jsme se tedy na zcela nevyhovující stav upozornit sestavením dvou diagramů:

1) Stav SDV vycházející ze zprávy MŠMT obsahuje naše hodnocení dle informací a dat, které předložilo MŠMT vládě k posouzení na začátku tohoto roku. V něm respektujeme posouvání termínů a významu jednotlivých aktivit a opatření.  

2) Stav SDV vycházející z původního znění SDV obsahuje naše hodnocení dle informací a dat z původně schválené SDV. Přitom nebereme v potaz pouze v počátku stanovené termíny (chápeme, že ty mohou být během implementace posouvány), ale i původní vize  jednotlivých opatření a aktivit.

Toto srovnání ukazuje důsledky systémových nedostatků na úrovni MŠMT:

 • zlehčování SDV jako priority a minimální provázání SDV s ostatními strategiemi resortu i vlády;

 • nevyhovující řízení odchylek od původních strategických cílů a oddalování revize SDV;

 • nedostatečný vlastní rozpočet na řízení implementace SDV, závislost mnoha opatření na financování z evropských fondů.

Na tyto problémy dlouhodobě upozorňujeme my v našich hodnoceních, identifikovali je i účastníci konzultací k revizi SDV a formuluje je i samotné MŠMT ne v jedné, ale v posledních dvou výročních zprávách.


Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, považujeme za nevyhnutelné vypořádat se s výše uvedenými systémovými problémy a podniknout následující kroky:

 1. důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit SDV;
 2. uvolnění dostatečných zdrojů pro implementaci SDV;
 3. přenastavení systému řízení SDV na úrovni MŠMT.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (aktualizace 3. intervence)

přidáno: 23. 10. 2017 23:38, autor: Bořivoj Brdička   [ Aktualizováno 24. 10. 2017 0:43 uživatelem Daniel Lessner ]

Dne 23.10. jsem se zúčastnil jednání na ministestvu ohledně připravované revize SDV. K tomu se jistě brzy vrátíme. Kromě jiného jsme byli informováni o tom, jak se rozjíždějí projekty pedagogických fakult na podporu Strategie. První (PRIM) již běží. Zapojily se všechny naše ped. fakulty. Z pohledu 3. intervence je zásadní informací, že se všechny zavázaly zavést metodickou přípravu učitelů na využití ICT do svých studijních programů jako povinnou.
Zmínka o ICT je i v nových požadavcích na akreditace programů pro přípravu učitelů. To znamená, že bude každá VŠ připravující učitele tuto skutečnost nucena akceptovat. To vše sice nic neříká o rozsahu a kvalitě, ale je to přece jen určitý posun správným směrem. Bohužel stále výrazně pomalejší, než jaký by byl pro udržení kroku s vývojem světa potřebný.

Počítače ve školách (infografika) - aktualizováno

přidáno: 6. 10. 2017 5:37, autor: Daniel Lessner   [ Aktualizováno 18. 7. 2018 1:46 uživatelem Janek Wagner ]

[Aktualizace 8. 10. 2017: O nevyhovujícím stavu výpočetní techniky ve školách informovala také Česká televize v Událostech a na webu.]

Žít v digitálním světě se žáci nenaučí jen s papírem a tužkou. Česká školní inspekce vydala zprávu o vybavenosti škol. Přitom nejde jen o to, jestli jsou počítače přítomné, ale také o to, jak jsou výkonné a vybavené, jak jsou propojené, kdo a jak se o to vše stará, jak promyšleně je celá infrastruktura rozvíjena. Bez zajištění základních technických podmínek o digitálním vzdělávání nemůže být řeč.

Právě takovou zprávu ale inspekce podává: stav ICT ve školách je žalostný (a odpovídá všeobecnému podfinancování školství).

Jednota školských informatiků k inspekční zprávě vydala stanovisko a připravila přehled hlavních závěrů v následující infografice:


Hodnocení SDV k 1. 9. 2017

přidáno: 6. 9. 2017 4:52, autor: Daniel Lessner

Začátkem léta tohoto roku MŠMT zveřejnilo průběžné hodnocení plnění Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV). Po prostudování dané zprávy jsme se rozhodli nehodnotit stavy plnění jednotlivých směrů intervence a jeho aktivit, ale sepsat souhrnné sdělení. Vede nás k tomu především skutečnost, že posuny jsou většinou minimální, případně nejsou doloženy odborné veřejnosti nějakým výstupem.

Nejprve se ale vrátíme k veřejné části našeho hodnocení z 30. 1. 2017, ve kterém jsme mimo jiné uvedli:

„... Ve více než 20 % sledovaných aktivit (9 ze 43) MŠMT nezvládá nastavené termíny a nechává si vládou schválit jejich posunutí v momentě, kdy již měly být s nimi spojené úkoly splněny. U šesti aktivit se dokonce jedná již o druhý posun termínu. Navíc některé další aktivity již sice nelze stihnout, jejich termíny jsou nicméně dál uváděny jako platné. Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku. Příčiny většiny zpoždění (zejm. harmonogram čerpání evropských fondů) přitom samotná pracovní skupina příliš ovlivnit nemůže, MŠMT jako celek ovšem samozřejmě ano.

Po více než dvou letech je na místě se zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.“

V kontextu výše uvedeného musíme konstatovat, že posouvání termínů plnění jednotlivých opatření a aktivit schválené vládou v lednu tohoto roku se jeví jako formální úprava odpoutávající pozornost od neplnění některých dílčích částí SDV, což v konečném důsledku ohrožuje plnění SDV ve stávajícím znění jako celku. I přes to, že pravděpodobně dojde k přehodnocení SDV (viz informace na webu MŠMT o otevření veřejné konzultace), posuzujeme stav s předpokladem, že jakékoliv systémové změny mohou být předmětem až následující zprávy, pravděpodobně související s hodnocením za rok 2017. 

Vzhledem k závažnosti situace tedy chceme upoutat pozornost pouze na obecné jevy, které dokládají nedostatek pozornosti, které MŠMT věnuje SDV.

1. Operační program OP VVV

Zpráva o plnění SDV v mnoha případech hovoří o OP VVV jako o významném zdroji plnění aktivit. Můžeme-li však z terénu posuzovat dosavadní znění výzev OP VVV a jejich specifikace, pak pro SDV není vytvářen komunikační ani realizační prostor, který by žadatele motivoval k hledání příležitostí reálného a smysluplného naplňování směrů intervence a dílčích aktivit. Tomu odpovídá i průběh realizace jednotlivých projektů či příprav na chystané výzvy a projekty – typickým příkladem jsou výzvy související s krajským a místním akčním plánováním či výzvy zjednodušeného vykazování.

2. Metodická a personální podpora digitálního vzdělávání

Nemálo opatření v SDV vyžadují investice do metodické podpory, kterou mají zajišťovat zkušení odborníci na digitální vzdělávání a na ně napojení terénní pracovníci. Je sice pravdou, že danou mezeru mají zacelit účelové projekty OP VVV (jako například PPUČ či SDV I), tato forma však může podpořit pouze časově omezenou změnu, navíc spíše orientovanou na inovativní aktivity. Běžná a v čase udržitelná podpora zacílená na hlavní vzdělávací proud nemá stále žádné konkrétní vymezení a minimálně regionální školství se musí spoléhat na nesystémové a nahodilé zdroje.

Aktualizace procesu hodnocení SDV k 1. 4. 2017

přidáno: 25. 4. 2017 12:08, autor: Daniel Lessner

Vzhledem k výrazným změnám v nastavení Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV), které schválila vláda ČR v lednu 2017, jsme přistoupili ke změně naší metodiky hodnocení. Vedly nás k tomu dva důvody:

 • chceme hodnocení více přiblížit metodice a postupům MŠMT;

 • musíme bohužel reagovat na posuny v termínech plnění některých aktivit, kdy až dvouleté oddálení nutně musí mít dopad na celkové plnění SDV.


Aktuálně tedy rozlišujeme u každé aktivity následující stavy:


ID

Slovní vyjádření

Popis

O

Ohrožuje realizaci

Není zřejmý žádný pokrok, což ohrožuje SDV.

Z

Zpožďuje se

Je omezený pokrok, neodpovídající očekávané realizaci SDV.

P

Pokrok, ale ne podle plánu

Je patrný pokrok, ale stále je zřejmá odchylka od plánů SDV.

V

Významný pokrok podle plánu

Je patrný významný pokrok, který odpovídá plánům SDV.

S

Splněno nebo průběžně

je hotovo nebo se plní průběžně v souladu s SDV.

Tyto stavy však již primárně neurčujeme vzhledem ke stanoveným termínům, ale v kontextu celé SDV. Jsme totiž přesvědčeni, že dva a půl roku od schválení SDV je dostatečná doba pro to, aby mohly být pokroky v jednotlivých aktivitách, opatřeních a směrech intervence vyhodnocovány v rámci strategie jako celku.

Upravené hodnocení stavů sice zpravidla přímo vychází z hodnocení předchozího, pro úplnost ale níže uvádíme konkrétní stavy u jednotlivých aktivit.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Hodnocení za 1. směr intervence:

1.1.1 Legislativně zajistit, aby orgány státní moci při tvorbě vzdělávacích materiálů apod. využily otevřené licence je pokrok, ale ne podle plánu;

1.1.2 Zajistit, aby materiály financované z evropských fondů byly dostupné např. pod Creative Commons je pokrok, ale ne podle plánu;

1.2.1 Rozvinout Metodický portál RVP.CZ, aby fungoval jako recenzní systém zpožďuje se;

1.2.2 Zajistit strukturovaný popis digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků a jejich zařazení do reputačního systému zpožďuje se;

1.2.3 Modernizovat on-line katalog akreditovaného DVPP, rozšířit jej o hodnocení účastníky ohrožuje realizaci;

1.2.4 Revidovat schvalování doložek učebnic s ohledem na moderní trendy je splněno a bude průběžně stále hodnoceno.

Hodnocení za 2. směr intervence:

2.1.1 Nastavit systém pravidelných (ne nutně častých) aktualizací RVP je významný pokrok podle plánu;

2.2.1 Aktualizovat RVP, zdůraznit digitální gramotnost (napříč předměty) se zpožďuje;

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující modernizovaný vzdělávací obsah se zpožďuje;

2.3.1 Aktualizovat oblast ICT v RVP, zapracovat informatiku a informatické myšlení se zpožďuje;

2.3.2 Vytvořit učební zdroje podporující výuku informatiky se zpožďuje;

2.4.1 Propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 3. směr intervence:

3.1.1 Připravit standard digitálních kompetencí učitele ohrožuje realizaci;

3.1.2 Začlenění standardu do studijních programů pedagogických fakult se zpožďuje;

3.1.3 Začlenění standardu do kariérního systému učitelů ohrožuje realizaci;

3.2.1 Vytvořit učební zdroje a metodické materiály pro vzdělávání učitelů v didaktice je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.2 Upravit vzdělávací programy fakult vzdělávajících učitele, aby byli připraveni na modernizovanou výuku je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.3 Připravit nabídku dalšího vzdělávání učitelů ze škol v oblasti didaktiky, vč. on-line forem se zpožďuje.

Hodnocení za 4. směr intervence:

4.1.1 Financování školní digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.2.1 Průzkum je pokrok, ale ne podle plánu;

4.2.2 Budování vysokorychlostní sítě je pokrok, ale ne podle plánu;

4.3.1 Náklady na správu digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.3.2 Integrace správy digitální infrastruktury do reformy financování regionálního školství se zpožďuje.

Hodnocení za 5. směr intervence:

5.1.1 Podpořit vznik inkubátorů inovací, organizovat pobídky (soutěže, přehlídky atp.) odměňující nejlepší řešení je významný pokrok podle plánu;

5.1.2 Podpořit spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti při vývoji inovací, při zajišťování výuky inovovaných oborů apod. je pokrok, ale ne podle plánu;

5.1.3 Vznik platformy, resp. programu partnerské spolupráce pro výměnu zkušeností mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti digitálních kompetencí je splněno;

5.2.1 Vytvořit mechanismus k zadávání výzkumů je významný pokrok podle plánu;

5.2.2 Vytvořit mechanismy podpory (i mezinárodní) spolupráce se zpožďuje;

5.3.1 Zjišťovat a vyhodnocovat data o využití digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti ve školách je pokrok, ale ne podle plánu;

5.4.1 Prostřednictvím veřejné on-line databáze zajistit dostupnost informací o využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení je pokrok, ale ne podle plánu;

5.5.1 Připravit návrh legislativního opatření pro ochranu osobních údajů žáků je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 6. směr intervence:

6.1.1 Útvar zodpovědný za SDV je splněno;

6.1.2 Monitorování a zveřejňování hlavních aktivit SDV je pokrok, ale ne podle plánu;

6.1.3 Metodické vedení ICT metodiků na úrovni kraje ohrožuje realizaci;

6.2.1 Profil Učitel21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.2.2 Další rozvoj Profilu Škola21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.3.1 Podpora role ICT metodiků se zpožďuje;

6.4.1 Tvorba podpůrných zdrojů pro vzdělávání učitelů se zpožďuje;

6.4.2 Digitální technologie při řízení škol se zpožďuje;

6.5.1 Vytvoření metodických návodů pro zřizovatele a vedení škol je pokrok, ale ne podle plánu;

6.6.1 Síť krajských ICT metodiků je pokrok, ale ne podle plánu.


Hodnocení za 7. směr intervence:

7.1.1 Příprava kampaně na podporu SDV a příprava komunikační strategie je pokrok, ale ne podle plánu;

7.1.2 Realizace komunikační strategie SDV dle stanoveného harmonogramu a plánu komunikace zpožďuje se.

MŠMT: Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu

přidáno: 16. 4. 2017 14:01, autor: Martin Lána

Novvvinky číslo 1., duben 2017 – čtvrtletník Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT přináší článek Věry Ondřichové – Podpora OP VVV v oblasti implementace digitálního vzdělávání. Článek v rozšířené verzi je zároveň dostupný i na webu MŠMT pod názvem Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu.

 • Jako rodiče v 21. století máme o jedno dilema navíc. Jak moc mají naše děti používat počítač, tablet, telefon, internet? 
 • Víme, že digitální zařízení mohou být zdrojem problémů. A víme také, že je často potřebujeme – a nebo si jimi usnadňujeme život. 
 • Digitální gramotnost je schopnost pracovat s počítačem a pohybovat se v on-line prostředí. Žáci ji mají získávat postupně a průřezově v různých oborech, “předmětech” studia.
 • Informatické myšlení je nadstavbou nad uživatelskou dovednost při práci s technologiemi. Učí žáky pochopit, jakým způsobem pracuje stroj – počítač. Jak je třeba formulovat zadání – program, aby ho počítač dovedl “přečíst” a jeho provedením pro nás udělal to, co jsme původně zamýšleli.
 • Oba tyto znalostně-dovednostní celky by si dítě mělo v budoucnu odnést ze školy. Aby se to mohlo stát, musí se v něčem změnit stávající škola a potřebuje s tím pomoct.

1-10 of 30