Aktuality‎ > ‎

Aktualizace procesu hodnocení SDV k 1. 4. 2017

přidáno: 25. 4. 2017 12:08, autor: Daniel Lessner

Vzhledem k výrazným změnám v nastavení Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV), které schválila vláda ČR v lednu 2017, jsme přistoupili ke změně naší metodiky hodnocení. Vedly nás k tomu dva důvody:

  • chceme hodnocení více přiblížit metodice a postupům MŠMT;

  • musíme bohužel reagovat na posuny v termínech plnění některých aktivit, kdy až dvouleté oddálení nutně musí mít dopad na celkové plnění SDV.


Aktuálně tedy rozlišujeme u každé aktivity následující stavy:


ID

Slovní vyjádření

Popis

O

Ohrožuje realizaci

Není zřejmý žádný pokrok, což ohrožuje SDV.

Z

Zpožďuje se

Je omezený pokrok, neodpovídající očekávané realizaci SDV.

P

Pokrok, ale ne podle plánu

Je patrný pokrok, ale stále je zřejmá odchylka od plánů SDV.

V

Významný pokrok podle plánu

Je patrný významný pokrok, který odpovídá plánům SDV.

S

Splněno nebo průběžně

je hotovo nebo se plní průběžně v souladu s SDV.

Tyto stavy však již primárně neurčujeme vzhledem ke stanoveným termínům, ale v kontextu celé SDV. Jsme totiž přesvědčeni, že dva a půl roku od schválení SDV je dostatečná doba pro to, aby mohly být pokroky v jednotlivých aktivitách, opatřeních a směrech intervence vyhodnocovány v rámci strategie jako celku.

Upravené hodnocení stavů sice zpravidla přímo vychází z hodnocení předchozího, pro úplnost ale níže uvádíme konkrétní stavy u jednotlivých aktivit.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Hodnocení za 1. směr intervence:

1.1.1 Legislativně zajistit, aby orgány státní moci při tvorbě vzdělávacích materiálů apod. využily otevřené licence je pokrok, ale ne podle plánu;

1.1.2 Zajistit, aby materiály financované z evropských fondů byly dostupné např. pod Creative Commons je pokrok, ale ne podle plánu;

1.2.1 Rozvinout Metodický portál RVP.CZ, aby fungoval jako recenzní systém zpožďuje se;

1.2.2 Zajistit strukturovaný popis digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků a jejich zařazení do reputačního systému zpožďuje se;

1.2.3 Modernizovat on-line katalog akreditovaného DVPP, rozšířit jej o hodnocení účastníky ohrožuje realizaci;

1.2.4 Revidovat schvalování doložek učebnic s ohledem na moderní trendy je splněno a bude průběžně stále hodnoceno.

Hodnocení za 2. směr intervence:

2.1.1 Nastavit systém pravidelných (ne nutně častých) aktualizací RVP je významný pokrok podle plánu;

2.2.1 Aktualizovat RVP, zdůraznit digitální gramotnost (napříč předměty) se zpožďuje;

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující modernizovaný vzdělávací obsah se zpožďuje;

2.3.1 Aktualizovat oblast ICT v RVP, zapracovat informatiku a informatické myšlení se zpožďuje;

2.3.2 Vytvořit učební zdroje podporující výuku informatiky se zpožďuje;

2.4.1 Propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 3. směr intervence:

3.1.1 Připravit standard digitálních kompetencí učitele ohrožuje realizaci;

3.1.2 Začlenění standardu do studijních programů pedagogických fakult se zpožďuje;

3.1.3 Začlenění standardu do kariérního systému učitelů ohrožuje realizaci;

3.2.1 Vytvořit učební zdroje a metodické materiály pro vzdělávání učitelů v didaktice je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.2 Upravit vzdělávací programy fakult vzdělávajících učitele, aby byli připraveni na modernizovanou výuku je pokrok, ale ne podle plánu;

3.2.3 Připravit nabídku dalšího vzdělávání učitelů ze škol v oblasti didaktiky, vč. on-line forem se zpožďuje.

Hodnocení za 4. směr intervence:

4.1.1 Financování školní digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.2.1 Průzkum je pokrok, ale ne podle plánu;

4.2.2 Budování vysokorychlostní sítě je pokrok, ale ne podle plánu;

4.3.1 Náklady na správu digitální infrastruktury se zpožďuje;

4.3.2 Integrace správy digitální infrastruktury do reformy financování regionálního školství se zpožďuje.

Hodnocení za 5. směr intervence:

5.1.1 Podpořit vznik inkubátorů inovací, organizovat pobídky (soutěže, přehlídky atp.) odměňující nejlepší řešení je významný pokrok podle plánu;

5.1.2 Podpořit spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti při vývoji inovací, při zajišťování výuky inovovaných oborů apod. je pokrok, ale ne podle plánu;

5.1.3 Vznik platformy, resp. programu partnerské spolupráce pro výměnu zkušeností mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti digitálních kompetencí je splněno;

5.2.1 Vytvořit mechanismus k zadávání výzkumů je významný pokrok podle plánu;

5.2.2 Vytvořit mechanismy podpory (i mezinárodní) spolupráce se zpožďuje;

5.3.1 Zjišťovat a vyhodnocovat data o využití digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti ve školách je pokrok, ale ne podle plánu;

5.4.1 Prostřednictvím veřejné on-line databáze zajistit dostupnost informací o využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení je pokrok, ale ne podle plánu;

5.5.1 Připravit návrh legislativního opatření pro ochranu osobních údajů žáků je pokrok, ale ne podle plánu.

Hodnocení za 6. směr intervence:

6.1.1 Útvar zodpovědný za SDV je splněno;

6.1.2 Monitorování a zveřejňování hlavních aktivit SDV je pokrok, ale ne podle plánu;

6.1.3 Metodické vedení ICT metodiků na úrovni kraje ohrožuje realizaci;

6.2.1 Profil Učitel21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.2.2 Další rozvoj Profilu Škola21 je pokrok, ale ne podle plánu;

6.3.1 Podpora role ICT metodiků se zpožďuje;

6.4.1 Tvorba podpůrných zdrojů pro vzdělávání učitelů se zpožďuje;

6.4.2 Digitální technologie při řízení škol se zpožďuje;

6.5.1 Vytvoření metodických návodů pro zřizovatele a vedení škol je pokrok, ale ne podle plánu;

6.6.1 Síť krajských ICT metodiků je pokrok, ale ne podle plánu.


Hodnocení za 7. směr intervence:

7.1.1 Příprava kampaně na podporu SDV a příprava komunikační strategie je pokrok, ale ne podle plánu;

7.1.2 Realizace komunikační strategie SDV dle stanoveného harmonogramu a plánu komunikace zpožďuje se.